Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-04-2011
Rzeczpospolita:Marek Jurek, Pawe Kowal - Niebezpieczna gra Katyniem

Polska stoi przed ryzykiem, e na otarzu poprawy relacji z Rosj jak domek z kart rozsypie si nasza pastwowa doktryna w kwestii Katynia, bdca jednym z fundamentw naszej niepodlegoci – przestrzegaj politycy

Nie wiadomo, czy zamiana katyskich tablic, a przede wszystkim skrelenie sw o ludobjstwie polskich oficerw w Katyniu, to zwyczajna prowokacja czy element walki o wadz w Rosji. Wobec tej drugiej hipotezy naley by bardzo ostronym, bo adne oficjalne czynniki rosyjskie nie odciy si od tego incydentu.

Sprawcy prowokacji zakadali zapewne, e przedstawiciele Polski skompromituj si sab albo adn reakcj, a wzburzenie opozycji pozwoli jeszcze bardziej podzieli polsk opini publiczn, pogbi rnice w odniesieniu do polityki wobec Rosji i to nie tylko midzy wadz i opozycj, ale te pomidzy orodkami wadzy wykonawczej – premierem, prezydentem i ministrem spraw zagranicznych. A wszystko to bdzie osabia pozycj Polski.

Odzieranie z sensu

Nie ma wikszego sensu tumaczenie incydentu zamontowaniem pierwotnej tablicy przez polsk organizacj pozarzdow bez formalnej zgody wadz rosyjskich. Po pierwsze dlatego, e kolejn tablic wadze rosyjskie umieciy bez ustalenia treci ze stron polsk, co byo konieczne. Po drugie, bo monta nowych treci ju bez krzya nastpi w przeddzie wizyty w Katyniu prezydenta Polski. A przede wszystkim ze wzgldu na tragiczne okolicznoci sprzed roku i skadane wwczas deklaracje dziaania na zasadzie dobrej woli, w czym nie mieci si jednostronna zmiana tekstu i obcianie win polskiego MSZ.

Charakterystyczne zreszt, e zamach cenzury dotyczy rwnie motywu, dla ktrego poprzednik prezydenta Komorowskiego zmierza do Rosji, czyli odziera j z podstawowego sensu politycznego.

Pominicie kwalifikacji prawnej zbrodni w Katyniu usuwa sowa o tym, kogo Lech Kaczyski i delegacja polska mieli uczci 10 kwietnia ubiegego roku. Rosjanie rozumiej przecie, e sowa o zbrodni katyskiej nie czyy tej sprawy z katastrof lotnicz, ale przypominay cel tamtej tragicznie zakoczonej misji.

Element ludobjczej polityki

Prawda o ludobjstwie ma tymczasem znaczenie zasadnicze. Mord na polskich oficerach nie by „pojedynczym" aktem eksterminacji jecw wojennych (Polska zreszt nie bya w stanie wojny ze Zwizkiem Sowieckim). By dokonany z premedytacj z zamiarem zniszczenia istotnej czci narodu polskiego, co cile odpowiada okreleniu art. II konwencji ONZ ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobjstwa.

Przede wszystkim jednak zbrodnia katyska bya elementem ludobjczej polityki Zwizku Sowieckiego na ziemiach zajtych na pocztku drugiej wojny wiatowej. Jej celem byo planowane wyniszczenie caego ycia polskiego na terytorium Rzeczypospolitej anektowanym przez ZSRR, czego najbardziej masow form byy cztery deportacje z ich setkami tysicy ofiar, wrd ktrych byli i Polacy, i przedstawiciele mniejszoci narodowych yjcych w Polsce, przede wszystkim ydzi.

Polityka ta nie dotyczya tylko Polski, ale rwnie pastw batyckich (ktre o wiele aktywniej to przypominaj). Zbrodniom ludobjstwa towarzyszyy zreszt zbrodnie przeciw pokojowi popenione przez agresj ZSRR wobec Finlandii czy Rumunii. Prawda o Katyniu to prawda o sowieckim komunizmie.

Doktryna katyska

To kamstwo katyskie wanie byo u rde zerwania przez Stalina stosunkw z legalnym polskim rzdem i powoania PKWN w 1944. danie prawdy, take w sensie ujawnienia dokumentacji dotyczcej zbrodni i konkretnych dziaa prawnych, byo fundamentem powstawania III Rzeczypospolitej. Taki sens mia na przykad artyku Jana Lityskiego, dzisiejszego doradcy prezydenta, ogoszony w podziemnym „Tygodniku Mazowsze" w 1988 r.

Mimo to pene zadouczynienie prawdzie i sprawiedliwoci cigle nie nastpio. Przykady z ostatnich lat pokazuj, e kwestionowane bywaj w Rosji same fakty dotyczce mordu. W paszczynie oficjalnej szczeglnie znaczce jest stanowisko prokuratury rosyjskiej. Redukcjonizm wobec katyskiego ludobjstwa, pomniejszenie jego prawnej kwalifikacji, jest elementem obrony dziedzictwa sowieckiego w rosyjskiej polityce. A na to ani Polska, ani Europa nie mog by lepe.

Do tej pory jednym z ostatnich elementw narodowego konsensusu w Polsce bya walka o prawd o Katyniu w oparciu o pastwow doktryn prawn uksztatowan w oficjalnym orzecznictwie pionu prokuratorskiego IPN za czasw Leona Kieresa (dzisiaj senatora z PO) oraz w politycznych deklaracjach polskiego parlamentu i szerszej tradycji interpretacyjnej obecnej na przykad w wypowiedziach historykw (prof. Antoni Dudek) i przedstawicieli Kocioa (kard. Stanisaw Dziwisz, bp Tadeusz Pieronek). Takie stanowisko zajmowa legendarny duszpasterz rodowisk katyskich ks. Zdzisaw Peszkowski.

Take premier Tusk podczas swojego wystpienia w Katyniu 7 kwietnia 2010 roku, chocia nie wymieni wprost ludobjstwa, przywoa jego kryteria dla opisu wydarze w lesie katyskim w 1940 roku. Oficjalne stanowisko legalnych organw pastwa, a take zwizana z tym tradycja polityczna, nie moe podlega samowolnym modyfikacjom, szczeglnie w kontekcie zdjcia tablicy przez rosyjsk stron.

Warto przypomnie, e kategori ludobjstwa dla zbrodni katyskiej stosoway wadze ZSRR podczas procesu norymberskiego, gdy prboway nim obciy Niemcy. Ten sposb mylenia nie ma zatem charakteru partykularnego stanowiska partyjnego PiS, jak sugeruje w „Gazecie Wyborczej" Marcin Wojciechowski, ale jest utrwalony w polskiej wiadomoci historycznej i prawnej.

Czego nie zrobi prezydent

Najwaciwsz reakcj prezydenta RP na zamian tablicy powinno byo by zatem przeoenie wizyty w Katyniu. Realizm polityczny wyklucza ignorowanie niewygodnych okolicznoci, a te domagaj si reakcji. Jeli jednak Bronisawa Komorowski pojecha do Rosji, powinien by jednoznacznie zareagowa na miejscu. Powinien zdecydowanie potpi negacjonizm, czyli zaprzeczanie sowieckiej odpowiedzialnoci, z czym cigle w Rosji si spotykamy. Ale take oficjalny redukcjonizm wobec sowieckiego ludobjstwa, pomniejszanie jego znaczenia i zwizanej z nim odpowiedzialnoci.

Powinien powiedzie, e Polska i opinia midzynarodowa z wielkim zaniepokojeniem obserwuj utrwalanie si tych postaw, co stanowi problem dla przyszoci Rosji (kraju, w ktrym widzimy i chcemy widzie pierwsz ofiar komunizmu i ktrego ofiary w walce z komunizmem podziwiamy) i dla opinii europejskiej. Jedynie zaprzestanie tych praktyk we wspczesnej Rosji potwierdzi intencje modernizacji i pozbycia si komunistycznego spadku.

Na europejskim forum

Konieczn odpowiedzi na przejawy prosowieckiego redukcjonizmu powinno by przeniesienie przez Polsk dziaa na rzecz potpienia zbrodni komunizmu na forum midzynarodowe i ujmowanie ich w szerszym, midzynarodowym kontekcie. Polscy politycy powinni podejmowa takie dziaania na forum Rady Europy i Unii Europejskiej. Polska powinna tam podnosi konieczno walki z przejawami redukowania, a nawet zaprzeczania zbrodni komunistycznych we wspczesnej Rosji.

Powinnimy w tej sprawie wspdziaa z pastwami Europy rodkowej (szczeglnie z pastwami batyckimi) oraz ze wszystkimi rosyjskimi rodowiskami walczcymi o prawd o zu, ktre sowiecki komunizm wyrzdzi ich narodowi i wiatu.

W dyplomacji spoecznej wobec Rosji szczeglne znaczenie powinien mie dialog chrzecijaski. A w sprawie negacji katyskiego ludobjstwa potrzebne s rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego

(i aktywne wsparcie tych dziaa przez polsk dyplomacj). Tak powinno dziaa nasze pastwo. Najskuteczniejsz odpowiedzi na prby midzynarodowej izolacji Polski, pokazywania Polski jako kraju skupionego na sobie i swojej przeszoci powinna by uniwersalizacja potpienia komunizmu i „monitoring" desowietyzacji wspczesnej Rosji. Odpowiedzi na prby izolacji naszego kraju powinny by dziaania na rzecz izolacji w opinii midzynarodowej tych, ktrzy chc izolowa Polsk. Najwaniejszy w tej sprawie jest nie jednorazowy radykalizm, ale konsekwencja.

Manipulowanie pamici

Jeli naprawd chcemy budowy normalnych relacji z Rosj, to kwestia Katynia stanie si dla rosyjskich partnerw sprawdzianem, na ile sami szanujemy wasne racje prawne i pastwowe interesy.

Polska musi domaga si przekazania penej dokumentacji katyskiej i jasnego osdu prawnego tej zbrodni. Kade pastwo ma zbir stanowisk prawnych, ktre podtrzymuje niezalenie od okolicznoci, a nawet niezalenie od trudnoci w ich natychmiastowej realizacji. Tymczasem Polska stoi przed ryzykiem, e na otarzu poprawy relacji jak domek z kart rozsypie si nasza pastwowa doktryna w kwestii Katynia, bdca jednym z fundamentw niepodlegoci.

Polsko-rosyjskie spotkania w Katyniu na szczeblu premierw i prezydentw miay doprowadzi do wypenienia tych postulatw. Po deklaracji prezydenckiego doradcy, prof. Romana Kuniara (stwierdzi, e zbrodnia katyska nie spenia kryteriw ludobjstwa – red.), staj si kolejn niebezpieczn gr. Polska nie moe pozwoli sobie na manipulowanie wasn pamici. To kwestia powagi pastwa na arenie midzynarodowej, szacunku przedstawicieli urzdu prezydenta dla innych organw pastwa, jak prokuratura, realizacji wasnej suwerennoci i ksztatowania waciwej zbiorowej pamici narodw Europy. Ale nie tylko – bo to rwnie kwestia budowania godnej pozycji Polski i Europy rodkowej we wspczesnym wiecie.

Marek Jurek, z wyksztacenia historyk, jest prezesem Prawicy Rzeczypospolitej. By m.in. czonkiem ZchN i PiS, w latach 2005 – 2007 marszakiem Sejmu

Pawe Kowal, historyk i politolog, jest europosem. Obecnie polityk PJN. W latach 2006 – 2007 peni funkcj sekretarza stanu w MSZ w rzdzie Jarosawa Kaczyskiego

rdo: RzeczpospolitaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]