Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-05-2010
Wymiana listw pomidzy Markiem Jurkiem i Ludwikiem Dornem

17 maja Marek Jurek i Ludwik Dorn wymienili midzy sob listy okrelajce zasady wsppracy politycznej. Marszaek Dorn, ktry ju w sobot podczas konwencji wyborczej Marka Jurka udzieli mu swojego poparcia powiedzia, e nie ma penej zbienoci pogldw, ale jest ona na tyle dua, e umoliwia programowe poparcie kandydatury w wyborach prezydenckich.

Przed nami dugi okres pracy na rzecz rekonstrukcji polskiego ycia publicznego, eby stworzy szeroki obz republikaski, ktry bdzie odgrywa w polityce polskiej z jednej strony rol dynamizujc, pokazujc zasadnicze cele, ktre trzeba zrealizowa w yciu publicznym, a z drugiej strony rol stabilizujc – zaznaczy Marek Jurek.

Marek Jurek to jest oferta dla tych, ktrzy nie chc stawa pod sztandarami wojny domowej, poszukuj wiarygodnego czowieka, polityka, ktry t wojn domow zakoczy - przekonywa Ludwik Dorn.

Zaczamy korespondencj:


15 maja RP 2010

Szanowny Panie Marszaku, Drogi Ludwiku!

Bardzo dzikuj za przekazane w tym tygodniu Twoje stanowisko polityczne dotyczce najbliszych wyborw prezydenckich. Chciabym podkreli daleko idc zbieno programow postulatw zgaszanych przez Ciebie (zawartych rwnie we wspomnianych w pimie dokumentach programowych), a moim programem politycznym.

Jestem zwolennikiem ponadpartyjnej prezydentury, dynamizujcej i koordynujcej dziaania si politycznych (ale rwnie spoeczestwa cywilnego) na rzecz realizacji spraw skadajcych si na polsk racj stanu. Cakowicie podzielam koncepcj Narodowej Rady Bezpieczestwa jako organu, w skad ktrego zwyczajowo (ale w sensie niezmiennego ustrojowego ususu) wchodz premier, ministrowie spraw zagranicznych oraz obrony, a take reprezentanci opozycji (wybrani przez Prezydenta na przykad spord parlamentarzystw pracujcych w Prezydiach waciwych komisji parlamentarnych).

Uwaam te, e Prezydent Rzeczypospolitej powinien z wielk odpowiedzialnoci (po kadorazowej dokadnej analizie sprawy z punktu widzenia interesw Polski, racji bezpieczestwa zbiorowego, a take stanu relacji ze sprzymierzecami) podejmowa decyzje zwizane z angaowaniem polskich si zbrojnych w misje za granic. Podzielam Twoje stanowisko w sprawie pochopnoci zwikszenia naszego kontyngentu w Afganistanie, o swoich zastrzeeniach mwiem ju w czasie jego urzdowania premierowi Jarosawowi Kaczyskiemu. Jednoczenie pamitajc, e Polska powinna by silnym i zaangaowanym uczestnikiem Przymierza Pnocnoatlantyckiego, e w interesie Polski ley wzmacnianie zdolnoci dziaania NATO, musimy bra pod uwag NATO-wski charakter misji afgaskiej. Opowiadam si zdecydowanie za staym, krytycznym monitorowaniem jej przebiegu, realizacji jej celw i aktywn rol Polski w decyzjach podejmowanych w ramach Przymierza. Deklaracja Prezydenta USA Baracka Obamy z ubiegego roku o rozpoczciu od przyszego roku procesu zmniejszania kontyngentu si sojuszniczych w Afganistanie otwiera drog do zakoczenia tej misji.

Szczeglny status suby wojskowej czy w Policji domaga si istnienia odrbnego systemu wynagrodzenia i zabezpiecze socjalnych. Prezydent Rzeczypospolitej powinien chroni jego szczeglny charakter, ale z otwartoci na jego niezbdn racjonalizacj.

Jak wiesz – broni i bd broni naszej waluty narodowej jako koniecznego w nadchodzcych latach instrumentu polskiej polityki gospodarczej i konkurencyjnoci naszych przedsibiorstw w Europie. Europa nie stanowi dzi optymalnego obszaru walutowego.

Jestem przeciwny podnoszeniu podatkw. Za szczeglne zagroenie dla praw rodziny uwaam podnoszenie VAT.

Zdecydowanie popieram zasad staego obnienia barier przedsibiorczoci, ktre nie mog przekracza poziomu istniejcego w Unii Europejskiej.

W sprawach tych Prezydent powinien podejmowa aktywne dziaania w oparciu o swe konstytucyjne kompetencja, korzystajc z weta ustawodawczego w wypadku decyzji rzdu i Parlamentu sprzecznych z opisanymi wyej kryteriami interesu publicznego.

Jestem rwnie przekonany, e potrzebny jest dzi szeroki obz republikaski, pracujcy na rzecz silnej Polski, praw rodziny, wartoci cywilizacji chrzecijaskiej, upowszechnienia wasnoci, republikaskiego charakteru naszej demokracji. Na pocztku XXI wieku Polska stoi przed ogromnymi wyzwaniami i szansami. Dominujce dzi partie nie potrafi stworzy polityki na miar wykorzystania tych szans. Konieczna jest moralna i polityczna rekonstrukcja polskiego ycia publicznego.

Powinnimy t prac prowadzi razem, a rodowiska z Tob zwizane powinny bra udzia w akcji wyborczej, ktr podejmie Prawica Rzeczypospolitej oraz mie zagwarantowany podmiotowy udzia w podejmowaniu zwizanych z nimi strategicznych decyzji politycznych, w tym o ewentualnych sojuszach koalicyjnych.

Z wyrazami szacunku i przyjani –

Marek Jurek

15 maja 2010 roku

Szanowny Panie Marszaku, Drogi Marku,

Dzikuj za list, w ktrym odniose si do mojego stanowiska w sprawie warunkw poparcia kandydata na urzd Prezydenta RP. Twoja odpowied wskazuje na daleko idc, cho nie pen, zbieno pogldw w najwaniejszych dla Polski sprawach. I to jest przesanka wystarczajca, bym udzieli Ci poparcia. W tej kampanii, w tej wanej debacie Polakw o teraniejszoci i przyszoci Rzeczpospolitej, w tym sporze o to, kto ma by jej Prezydentem, jestemy od dzi razem.

Poza podniesionymi przeze mnie kwestiami programowymi s jeszcze inne istotne wzgldy, dla ktrych zdecydowaem si udzieli Ci poparcia.

Batalia o Prezydentur, kampania wyborcza toczy si w cieniu tragedii smoleskiej. Uwaam, e narodowa reakcja na ten dramat doprowadzia do oywienia zwizku Polakw z Rzeczpospolit – ich pastwem, wielkiego demokratycznego poruszenia, rehabilitacji polityki i powoania politykw. To tworzy nowe wyzwania, a moim zdaniem spord obecnych kandydatw Ty jeste w stanie najlepiej im podoa.

Stosunek polityka do swego rodowiska politycznego, metody zabiegw o poparcie, zawsze stanowi zapowied jego stosunku do obywateli i wsplnoty politycznej. Wiem dobrze, e poszukujc zwolennikw lub sojusznikw politycznych zawsze starae si o pozyskanie wsppracownikw-partnerw, a nie wsppracownikw-podwadnych uywanych w roli obdarzonego mow narzdzia realizacji Twoich celw politycznych. Wiem, e Ty nigdy by nie powiedzia, e w czasach trudnych potrzebujesz do wsppracy ludzi atwych, bo troska o dobro wsplne jest spraw trudn i z ludmi atwymi nie sposb temu zadaniu podoa.

Ostatnie lata w Polsce to czas swoistej zimnej politycznej wojny domowej, ktrej istot jest walka o szacunek spoeczny, odmowa oponentowi politycznemu lub ideowemu prawa do szacunku, twierdzenie, e lepiej dla Polski by byo, gdyby przeciwnik polityczny nie istnia, a jeli istnieje, to jest godny pogardy. Wiem, e nie uczestniczye w tej wojnie i tak jak ja jej zakoczenie na godnych dla wszystkich warunkach uwaasz za warunek konieczny wzrostu siy Rzeczpospolitej i odrodzenia adu spoecznego. Ta postawa szacunku dla oponenta zostaa rozpoznana i uznana nawet przez Twoich najbardziej zaciekych przeciwnikw ideowych.

Penie w przeszoci wane funkcje publiczne. Masz mocne, zdecydowane pogldy – nie wszystkie je podzielam – ale zawsze, nie rezygnujc z nich, w sferze polityki praktycznej bye otwarty na moliwo kompromisu. Naleysz do tych rzadko spotykanych politykw, ktrzy widz potrzeb kompromisu, a jednoczenie umiej okreli jego nieprzekraczalne granice. Nawet jeli w przeszoci o granice tego kompromisu si spieralimy – a to wrd politykw normalne – to nigdy nie uwaaem Ci za polityka, w ktrego ustach sowo „kompromis” pojawia si jedynie wtedy, gdy jest to korzystne ze wzgldu na supki poparcia w sondaach.

W nadchodzcych czasach Prezydent Rzeczpospolitej powinien skupia wok siebie ludzi trudnych, by znale jak najlepsz odpowied na trudne, polskie wyzwania. Powinien widzie w swoich zwolennikach wymagajcych obywateli, a nie „zasb ludzki”, ktry rzuca si wedle potrzeby na ten lub inny odcinek frontu. Powinien zakoczy niszczc wewntrzn wojn o szacunek i umie okaza szacunek nawet swoim zapiekym przeciwnikom. Powinien by otwarty na kompromis i zna jego granice.

Moesz by takim Prezydentem. I dlatego masz mojej poparcie.

Z szacunkiem i przyjani-

Ludwik DornCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]