Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-01-2009
„Rbta, co chceta” - artyku Mariana Piki w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

W Polsce trwa si spr o przyszo naszego narodu. Ten spr toczy si na wielu paszczyznach. Jedn z nich, w istocie najwaniejsz, jest spr na paszczynie wychowawczej, a waciwie spr o ksztat polityki wychowawczej pastwa. Zwolennicy skrajnego permisywizmu wychowawczego nie s z zasady przeciwnikami polityki pastwa w tej dziedzinie. Co wicej, czsto proponuj wykorzystanie instytucji pastwowych do wcielania w ycie swych skrajnych i nieodpowiedzialnych pomysw. Dotyczy to np.: narzucania szkoom tzw. edukacji seksualnej, edukacji bezstresowej, ubezwasnowolniania nauczycieli w procesie wychowawczym, promocji rnych skrajnych pogldw, ograniczania odpowiedzialnoci uczniw na rzecz realizacji czsto wydumanych „praw” itp. Natomiast ci sami zwolennicy permisywnego wychowania czy raczej demoralizowania modego pokolenia, ktrzy uywaj instytucji pastwa do wcielania swych pomysw w ycie s jednoczenie przeciwnikami pastwa wszdzie tam, gdzie pastwo ogranicza demoralizacj modego pokolenia. Nasila si np. kampania tych rodowisk na rzecz zniesienia karalnoci za posiadanie narkotykw. Dziaaniom tym patronuje byy minister zdrowia w rzdach lewicowych, obecny pose Marek Balicki. Dziaania tych rodowisk s wymierzone w ustaw antynarkotykow wprowadzon za rzdw AWS. Przypomnijmy, e to w czasach pierwszej kadencji rzdw SLD zniesiono karalno za posiadanie narkotykw, pod pretekstem posiadania ich na wasny uytek. Ta decyzja rzdw postkomunistycznych spowodowaa bardzo widoczny rozwj plagi narkomanii w Polsce. Bezkarni liderzy narkotykowi zaatakowali wwczas szerokim frontem szkoy, a bezradni policjanci musieli tolerowa ten zagraajcy modziey stan prawny. Dopiero za kadencji AWS, z mojej inicjatywy, jako prezesa ZCHN-u, pose Wojciech Hausner przygotowa projekt ustawy przywracajcy karalno za posiadanie narkotykw. W ten sposb przywrcony zosta policji instrument pozwalajcy na zwalczanie tego procederu. Po wprowadzeniu ustawy zapani handlarze narkotykw nie mogli si ju tumaczy, e posiadaj je tylko na wasny uytek. Za czasw ostatnich rzdw SLD podjto, na szczcie bez powodzenia, prb przywrcenia bezkarnoci handlarzy narkotykw. Gwnym uzasadnieniem tej kampanii jest twierdzenie, e prawo staje si nieskuteczne i dlatego naley je zliberalizowa. To przecie postawienie sprawy na gowie. Jeeli prawo nie jest dostatecznie skuteczne, to naley jeszcze bardziej zmobilizowa organa cigania do bardziej efektywnej i skutecznej walki z tym procederem, a nie likwidowa te ograniczenia, ktre stawiaj tam pladze narkomanii. Ten argument zwolennikw bezkarnoci handlarzy narkotykw to argument tylko na rzecz rozwoju narkomanii w Polsce. W Holandii, gdzie handel narkotykami nie jest karalny, istnieje najwikszy procent uzalenionej modziey i dorosych w Europie. Podobny byby rezultat, gdyby i w Polsce udao si zlikwidowa istniejce bariery przeciwdziaajce rozwojowi narkomanii.


Dzi ustawa zakazujca posiadanie narkotykw jest kontestowana. Zwaszcza w Internecie spotyka si nawoywania do jej zniesienia, organizowane s rne spotkania i dyskusje, na ktrych formuowany jest postulat przywrcenia bezkarnoci dilerw. Take niektrzy przedstawiciele show-biznesu publicznie chwal si paleniem trawki czy uywaniem innych narkotykw. Szczegln okazj dla liderw narkotykowych s masowe imprezy modzieowe – jak np. ta organizowana przez Jerzego Owsiaka w Kostrzyniu – gdzie powszechnie s dostpne narkotyki. Propagowanie subkultury narkotykowej jest do czste i nie spotyka si ze zdecydowanym oporem spoecznym. rodowiska lewicowo-liberalne, zwaszcza modzieowe, uczyniy postulat dekryminalizacji obrotu narkotykw jednym ze swych sztandarowych postulatw. Wpisay ten postulat w szerszy kontekst walki o lewicowo-liberalny ksztat polityki wychowawczej czy raczej – naleaoby tu powiedzie – antywychowawczej pastwa. Koncepcja ta, oparta na niczym nieskrpowanej wolnoci i jednostronnej interpretacji praw jednostki, prowadzi do podwaenia wszelkich powinnoci jednostki wobec wsplnot, w ktrych yje, i do zniesienia jakichkolwiek ogranicze i sankcji wobec jednostki. Pomys ten jest szczeglnie grony dla modego pokolenia, prowadzi bowiem do likwidacji wszelkich form wychowawczych. A wychowanie to proces usprawnienia modego czowieka do ycia w spoeczestwie. To proces wdraajcy do ycia dojrzaego i odpowiedzialnego nie tylko za siebie, ale i za wsplnoty, w ktrych yje. Koncepcja niczym nieograniczonej swawoli i „praw” prowadzi natomiast jedynie do odspoecznienia jednostki, do uksztatowania osobowoci niedojrzaej, nieodpowiedzialnej i egoistycznie nastawionej wobec spoeczestwa. Powoduje ona uksztatowanie pasoytniczego modelu osobowoci, a w przypadku postulatu wolnoci do narkotykw prowadzi wprost do zniszczenia osobowoci uzalenionego i czsto do jego przedwczesnej mierci. Koncepcja wolnoci od jakichkolwiek powinnoci i „prawa” do robienia, co tylko dusza zapragnie, jest destrukcyjna i nihilistyczna, zagraa istnieniu spoeczestwa, a zwaszcza modziey. Oznacza bowiem utrwalanie wszelkich negatywnych skonnoci natury ludzkiej. Dla rodowisk lewicowo-liberalnych postulat wolnoci narkotykowej jest wpisany w kontekst walki z tradycyjnym – w ich mniemaniu – zacofanym, modelem wychowawczym i tym samym z tradycyjnym modelem spoecznym. W lewicowej terminologii ten postulat oznacza wyzwolenie spod ogranicze represyjnego spoeczestwa. I dlatego, mimo swej oczywistej szkodliwoci, zawsze znajdowa zrozumienie w politycznych rodowiskach lewicowo-liberalnych.

Dzi wydaje si, e postulat legalizacji narkomanii ma niewielkie szanse realizacji. Ale wydaje si, e nie taki jest w tym momencie cel inicjatorw tej kampanii. Zdaj oni sobie spraw z oporw, jakie ten postulat moe wywoa w Sejmie, ale obie najwiksze partie s partiami typu „przedsibiorstwa wyborczego”, dla ktrego nie zasady ideowe a popularno wyborcza jest kryterium dziaania. I dlatego rodowiska, ktre wysuwaj ten postulat, licz, e w najbliszych kilku latach tak zmanipuluj spoeczn wiadomo, e nie tylko legalizacja narkomanii, ale take inne ich postulaty „wychowawcze” i „kulturowe” bd mogy by zrealizowane. Dlatego te dzisiejsza bierno wobec tych dziaa jutro moe zaowocowa ich wcieleniem w ycie... Kademu zagroeniu atwiej jest przeciwdziaa w fazie pocztkowej ni zaawansowanej. Dlatego temu zagroeniu trzeba ju dzi postawi tam.

"Tygodnik Katolicki Niedziela", 02/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]