Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-04-2018
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Konwencja to knebel

ROZMOWA / z Markiem Jurkiem, liderem Prawicy Rzeczypospolitej, europosem

Polska pod rzdami PiS nie wypowie genderowej konwencji antyprzemocowej – jednoznacznie zadeklarowa prezes Jarosaw Kaczyski. Jego zdaniem, wycofanie si Polski z ratyfikacji dokumentu nie ma sensu, poniewa nie istniej „praktyczne skutki” obowizywania zapisw konwencji. Czy to argument zasadny?


– Niestety, to stanowisko oznacza, e PiS przechodzi w tej sprawie na pozycje PO. A my stoimy tam, gdzie wtedy, w czasie ratyfikacji. To oczywicie nieprawda, e konwencja nie rodzi skutkw: ju dzi jest oparciem dla organizacji genderowych, przedstawiajcych si jako „antydyskryminacyjne”, a take kneblem zaoonym polskiej dyplomacji, ktra na forum midzynarodowym powinna otwarcie sprzeciwia si rewolucji genderowej. Skutki tego wida zreszt w samej wypowiedzi Jarosawa Kaczyskiego, ktry uzna faktycznie, e stanowisko Bugarii czy Sowacji, ktre oficjalnie zapowiedziay, e nie ratyfikuj konwencji, nie ma sensu.

Zdaniem prezesa Kaczyskiego, wypowiedzenie konwencji doprowadzioby do kolejnej awantury i atakw na nasz kraj. Wyglda na to, e obz rzdzcy wci boi si krzykw lewej strony…

– Rzecz wyglda gorzej. Oznacza to bowiem, e otwierajc kolejne pola walki i konfliktw, PiS cakiem wiadomie wiedziao, e zamyka drog do zaangaowania na rzecz zasad cywilizacji chrzecijaskiej. Dlatego Prawica Rzeczypospolitej apelowaa, eby rzd ju na pocztku swej dziaalnoci zoy deklaracj, e wanie tymi zasadami bdzie kierowa si w zmianach spoecznych i na forum europejskim. Cynizm jest zawsze faszywym realizmem i – co wicej – zalepia. Cyniczni politycy przestaj rozumie rzeczywiste procesy spoeczne, bo wszystko sprowadzaj do doranej gry o wadz.

Politycy zwizani z PiS wczeniej wypowiadali si przeciwko konwencji. Zastrzeenia do treci dokumentu zgaszaa m.in. Beata Kempa. Krytycznie o konwencji wypowiada si take prezydent Andrzej Duda, ktry czsto wraca do tego tematu w trakcie kampanii wyborczej, czy minister Jarosaw Gowin.

– No i teraz wszyscy powinni to powtrzy prezesowi Kaczyskiemu. Minister Kempa nazwaa konwencj stambulsk potworkiem traktatowym, wic teraz powinna przestrzec rzd przed konsekwencjami hodowania tego potworka. Prawica zawsze miaa inne podejcie. Odwaga nie polega na uywaniu agresywnego jzyka, ale na konsekwencji w sprzeciwie i zdolnoci zaproponowania rodkw zaradczych. Dzi s nimi wypowiedzenie genderowej konwencji (co trzeba zrobi niezwocznie, eby wzmocni front sprzeciwu pastw Europy rodkowej) i zaproponowanie pastwom odrzucajcym gender zawarcie Konwencji Praw Rodziny. Mwimy o tym od wielu miesicy i nie syszymy adnego odzewu ze strony wadzy, ktra przecie zapowiadaa, e chce sucha ludzi i rozmawia z ludmi. Niestety, nasze dowiadczenia tych intencji nie potwierdzaj.

Organizacje prorodzinne z rzdami PiS wizay spore nadzieje w sprawie konwencji antyprzemocowej. Czy ostatnie deklaracje nie s rodzajem nielojalnoci wobec wyborcw?

– Oczywicie. Wadza nie powinna – tak jak minister Suski – wsuchiwa si w sondae TVN, ale powinna z szacunkiem odnosi si do ostatnich wyborw, kiedy Polacy gosowali za gbok zmian moraln. Czci wikszoci, ktra odsuna PO od wadzy, s Polacy traktujcy priorytetowo zasady cywilizacji chrzecijaskiej. I rzd nie ma prawa wyklucza ich z wikszoci.

Jarosaw Kaczyski stwierdzi, e dopki rzdzi jego formacja, w Polsce nie zostan wprowadzone „maestwa” homoseksualne. A potem?

– To bardzo grona wypowied. Po pierwsze, pady tam sowa, e Polska jest bezpieczna, „pki my rzdzimy”. A to oznacza, e po prostu nie jest bezpieczna, bo wadza w demokracji si zmienia. Wanie dlatego walczylimy o to, by zasady cywilizacji ycia i praw rodziny miay wymiar konstytucyjny i traktatowy i by politycy swymi deklaracjami wzmacniali, a nie upartyjniali szerok zgod w tym zakresie. I drugie – to ta deklaracja, e mamy si cieszy, e „nie bdzie maestw homoseksualnych”. Przecie nigdzie nie wprowadzono ich od razu. Najpierw uznawano prawa rodziny za „kwesti wiatopogldow”. Potem przyjmowano midzynarodowe deklaracje, e brak prawnej promocji homosek-sualizmu to dyskryminacja. Potem wprowadzano „zwizki partnerskie”. A owe „maestwa homoseksualne” pojawiay si jeszcze pniej. Tej rewolucji trzeba przeciwstawi zasady, mocn wiadomo spoeczn, a nie utopi rzdw, ktre bd trway zawsze. Niestety, PiS wyranie zbliyo w tych sprawach swoje stanowisko do PO. Nawet te bajki o „wyspie wolnoci”, ktrymi usypia si opini publiczn, s bardzo podobne.

Dzikuj za rozmow.

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]