Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-09-2017
KAI - Marek Jurek: Najwyszy czas na wypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej!

– Najwyszy czas na wypowiedzenie przez Polsk genderowej Konwencji Stambulskiej – mwi Marek Jurek w rozmowie z KAI. Lider Prawicy Rzeczypospolitej apeluje, aby w to miejsce Polska staa si inicjatorem midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

Marcin Przeciszewski (KAI): Po przystpieniu Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, istnieje niebezpieczestwo, e – jako pastwo, ktre j ratyfikowao – bdziemy poddawani presji w kierunku wprowadzania antyrodzinnej polityki genderowej. Co Polska powinna zrobi w takiej sytuacji?

Marek Jurek:
Konwencj Stambulsk wadze Rzeczypospolitej powinny niezwocznie wypowiedzie. Ta umowa tylko w nazwie dotyczy zwalczania przemocy, ktr przecie potpia i zwalcza ustawodawstwo wszystkich demokratycznych pastw. Konwencja Stambulska to po prostu konwencja genderowa, zakadajca uycie wadzy i przymusu w walce ze „stereotypowymi rolami mczyzny i kobiety”.

Art. 12/1 konwencji zobowizuje pastwa do uycia „koniecznych rodkw”, cznie z „wykorzenianiem tradycji”, aby wprowadza zamierzone zmiany spoeczne i kulturowe. Co wicej, art. 4/4 z gry usprawiedliwia przymus i ograniczenia wolnoci podjte w imi utopii genderowej, gdy owiadcza, e dziaania podejmowane w jej imi „nie stanowi dyskryminacji” (wyranie art. 4 ust. 4).

Wanie dlatego konwencja ta budzia tak ostre sprzeciwy nawet w gabinecie Donalda Tuska, nie mwic o solidarnym sprzeciwie opozycji z PiS na czele. Wskazywanie rodziny jako miejsca zagroenia dla kobiety (przy rwnoczesnym ukrywaniu przemocy w zwizkach nierodzinnych) jawnie stoi w sprzecznoci z art. 18 Konstytucji. Art. 18, zobowizujc wszystkie wadze publiczne do ochrony rodziny, decyduje o zaangaowaniu Rzeczypospolitej przeciw trendom antyrodzinnym.

Konwencj powinnimy wypowiedzie tym bardziej, e jej intencje zupenie odsonia ratyfikacyjna rezolucja Parlamentu Europejskiego, ktra (w pp. 3-4) wzywa wszystkie pastwa (wic rwnie Polsk) do legalizacji tzw. aborcji i uznaje ochron ycia dzieci nienarodzonych za „form przemocy wobec kobiet i dziewczt”.

Warto te zauway, e ratyfikacja konwencji przez Uni Europejsk wyposaa j w nowe elementy nadzoru nad pastwami, gdy – jako strona konwencji – bdzie moga si do niej odwoywa „egzaminujc” pastwa z wykonywania jej dyspozycji. A jak ekstremalne wnioski moe wycign kierownictwo Unii z zaoe genderowych – pokaza atak na prawo kobiet do wczeniejszego odpoczynku emerytalnego. Jutro – w oparciu o konwencj – Unia moe zacz ingerowa w edukacj, ktr art. 14 konwencji zobowizuje do propagowania „niestereotypowych rl spoeczno-kulturowych”.

Chyba tylko 16 pastw UE ratyfikowao Konwencj Stambulsk. Wypowiedzenie jej przez Polsk zbliyoby nas do tych pastw, ktre jej nie ratyfikoway.

– Konwencji Stambulskiej nie ratyfikoway nawet Niemcy i Wielka Brytania, ale dla nas szczeglnie istotne znaczenie ma to, e Konwencji Stambulskiej nie ratyfikoway rodkowoeuropejskie pastwa bronice cigle praw rodziny, takie jak Wgry, Litwa, otwa czy Chorwacja.

Jakie konkretne kroki polski rzd powinien teraz podj?

– Najpierw naley wypowiedzie konwencj, to prosta decyzja w warunkach, gdy rzd ma absolutn wikszo w Sejmie i partie, ktre go tworz, byy ju jej przeciwne w czasie ratyfikacji krajowej. Natychmiast naley zawiadomi pastwa, ktrej do tej pory jej nie ratyfikoway, e bdziemy j wypowiada i zachca je do podtrzymania sprzeciwu. I rwnoczenie naley podj dziaania pozytywne. Od dawna apeluj o zaproponowanie przez Rzeczpospolit zawarcia midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Na pocztku powinnimy to zrobi z tymi pastwami Europy rodkowej, ktre nie ratyfikoway Konwencji Stambulskiej.

Czym powinna by Konwencja Praw Rodziny?

– Konwencja Praw Rodziny powinna nawizywa do zasad zawartych w rzymskiej Karcie Praw Rodziny. Powinna obejmowa wychowawcze, kulturowe i materialne prawa rodziny. Powinna potwierdza prawo do ycia, zawiera wzajemne zobowizanie do jego umacniania i wyklucza obnienie poziomu jego ochrony. Powinna obejmowa moralne i fizyczne bezpieczestwo rodziny, walk z przemoc domow i na tle seksualnym, zobowizujc strony do badania rzeczywistych spoecznych rde tych patologii. Wiemy, e w tych sprawach istnieje bardzo wiele „tabu”. Konwencja Stambulska pitnuje nieokrelone tradycje (niektre oczywicie naley zwalcza, na przykad bardzo czste w Niemczech przymusowe maestwa modych muzumanek, wysyanych przez rodziny za granic), ale milczy zupenie o destrukcyjnej roli wielu wzorw spoecznych zawartych w kulturze masowej.

Mog tylko przyklasn Annie Marii Corazzy Bildt, gdy mwi o dziewcztach, ktre popeniay samobjstwo po publikacji w sieci ich „filmw erotycznych” lub o dziewczynach gwaconych w dyskotekach po przedawkowaniu rodkw odurzajcych, tylko e to barbarzystwo ma rdo w cakiem „nowych wieckich tradycjach”, ktre autorzy Konwencji Stambulskiej wiadomie przemilczaj.

Tak rol chyba powinnimy przyj, kraju, ktry dba o szacunek dla podstawowych wartoci cywilizacji europejskiej, gdzie rodzina zawsze bya na pierwszym miejscu?

– Wzmocnioby to nasz pozycj midzynarodow, tym bardziej w sytuacji, kiedy mamy tylu oponentw. Czas – rwnie wewntrz Unii Europejskiej – szuka trwaych sprzymierzecw w oparciu o wsplnie wyznawane zasady. Z pastwami, z ktrymi naprawd mamy wsplnot wartoci – powinnimy razem dziaa na forum unijnym, a wsppracy midzynarodowej uywa dla promocji dobra wsplnego naszych narodw, a nie dla promocji liberalnej poprawnoci. Konwencja Praw Rodziny moe by autentyczn moraln alternatyw dla perspektywy genderowej i zasadniczo wzmocni europejsk opini chrzecijask, oczywicie we wsppracy ze wszystkimi, ktrym bliskie s zasady cywilizacji ycia i praw rodziny.

Dzikuj za rozmow.rdo - KAICopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]