Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-01-2014
Polityka eventowa to za mao - wywiad z prezesem Prawicy Markiem Jurkiem

Marek Jurek: Ruch Narodowy to rewolucyjny nacjonalizm antypastwowy- S ugrupowania takie jak Ruch Narodowy, ktre chc by wspczesn Narodow Demokracj. Rnice, jakie nas dziel, maj charakter po prostu ideowy i polityczny. Mam wraenie, e ci modzi dziaacze reprezentuj dzi to, co osiemdziesit lat temu prof. Zdzisaw Stahl (...) okreli jako „rewolucyjny nacjonalizm antypastwowy” - mwi Marek Jurek, byy Marszaek Sejmu, a dzi prezes Prawicy Rzeczypospolitej w rozmowie z portalem Prawy.pl.

Na centroprawicy startuje nowy projekt polityczny. Jarosaw Gowin wsplnie z politykami partii Polska Jest Najwaniejsza i Stowarzyszeniem Republikanie buduje nowe ugrupowanie. Paskim zdaniem ta nowa formacja moe odnie sukces?


Trafi Pan w sedno. Czas pokae, czy to partia – czy „projekt”. Partia polityczna dziaa i walczy ze wiadomoci, e jest potrzebna niezalenie od powodze i niepowodze, „projekt” rozwizuje si przy pierwszym niepowodzeniu wyborczym, a czasami nawet sondaowym. Z pewnoci nowa formacja ma bardzo powanego lidera, o naprawd duym formacie politycznym i intelektualnym. Ale wyzwania dopiero przed nimi.Jarosaw Gowin jako Minister Sprawiedliwoci w rzdzie Donalda Tuska uchodzi za konserwatyst, przeprowadzi czciow deregulacj zawodw i reorganizacj sdw, ktre miay przynie pewne oszczdnoci. Ale czy jako lider nowej formacji, moe by wiarygodny dla Polakw, szczeglnie tych o pogldach prawicowych?


Polska Razem jest ugrupowaniem centroprawicowym, nie prawicowym. Pamitajmy, e rodowisko PJN definiowao si w PiS przez najbardziej wyrane poparcie dla traktatu lizboskiego i (czciowo przynajmniej) dla in vitro. Nieprzypadkowo wzili sobie Joann Kluzik-Rostkowsk na lidera, a nawet po zmianie przewodniczcego deklarowali cigo z jej lini, dopki sama nie odesza. Sam Jarosaw Gowin w jednych sprawach broni ycia i rodziny (szczeglnie demaskujc przewrotno konwencji „przemocowej”), w innych przeciwnie – na przykad w sprawie prawa do ycia niepenosprawnych. Jeli chc wic w polskiej polityce odegra rol pozytywn, powinni wyranie okreli si jako cz opozycji, dca do utworzenia rzdu z Prawem i Sprawiedliwoci, ale o gosy powinni konkurowa z PO, odwoujc si do pierwotnego programu Platformy Obywatelskiej i przeciwstawiajc si otwarcie cynizmowi politycznemu Tuska.


Jednym z postulatw zaprezentowanych przez Polsk Razem Jarosawa Gowina jest pomys gosowania rodzinnego, ktre, jak warto przypomnie, byo elementem proponowanym take przez Paskie ugrupowanie...


Bardzo dobrze, e go podjli – tylko nie rozumiem, dlaczego oprcz Pawa Kowala nikt z nich nie mwi o tym otwarcie. Niestety, debiut polityczny pokazuje wanie wtrno, brak samodzielnej diagnozy i wynikajcego z niej kierunku politycznego. Gdyby chcieli prowadzi polityk odwaniejsz, podejmowaliby inicjatywy naprawd odpowiadajce sytuacji: na przykad votum nieufnoci dla ministra kultury za promocj blunierstw i destrukcji sztuki (jak w Teatrze Starym) albo zgosiliby rezolucj wzywajc rzd do odrzucenia antywychowawczych zalece WHO lub wezwaliby MSZ do wyraenia uznania Chorwacji za obron maestwa i rodziny. To wszystko s sprawy domagajce si niezwocznej reakcji. Ich podjcie wiadczyoby o powanym zaangaowaniu na rzecz cywilizacji chrzecijaskiej i o zdolnoci podejmowania spraw, o ktrych oficjalna polityka milczy. Bo polityka „eventowa” to za mao.


Program polityki prorodzinnej Polski Razem zakada rwnie stworzenie instrumentw w postaci powszechnego urlopu macierzyskiego, bonw wychowawczych w wysokoci 550 z i progresywnych ulg podatkowych na dzieci, w wysokoci 100 z miesicznie na pierwsze dziecko, 200 z na drugie, 300 z na trzecie, 400 z na czwarte i kade nastpne. Jak Pan ocenia te propozycje?


Bardzo dobrze, to – nawet jeli chodzi o sumy – bardzo zbiene z nasz propozycj ryczatowego zwrotu VAT rodzinom wychowujcym dzieci. Z tym, e my uwaamy, e powinno to sta si prawem umocowanym konstytucyjnie (jako prawo wszystkich rodzin do ryczatowego zwrotu podatkw porednich paconych przy okazji wychowania dzieci). Chodzi o to, by prawa rodziny stay si podstaw naszego ustroju, tak by aden rzd nie mg si wycofa z tej polityki. I by rodziny wiedziay, e ich prawa s zobowizaniem Rzeczypospolitej, a nie ask politykw.


Wychodzi wic na to, e propozycje programowe Paskiego ugrupowania i nowej partii Jarosawa Gowina, przynajmniej te dotyczce polityki prorodzinnej zachowuj wiele podobiestw.


Materialnie tak, poza tym oczywicie w polityce nie chodzi o to, by si wyrnia, ale o to, by dla swoich postulatw pozyskiwa innych, a ostatecznie czyni je elementem porzdku konstytucyjnego lub consensusu narodowego. W tym roku mija trzydzieci lat od ogoszenia w podziemnej „Polityce polskiej” artykuu Mariana Piki „Ludno i niepodlego”, co mona uzna za symboliczny pocztek naszej polityki w tej dziedzinie. Nie tylko o ni walczymy, ale j realizujemy – Marian Pika jako wiceprezes AWS doprowadzi do wyduenia urlopw macierzyskich (potem cofnite przez rzd Millera, ale bardzo wiele rodzin redniego pokolenia wtedy z tego skorzystao), jako marszaek Sejmu przeforsowaem jednoczesne prace nad rzdowymi i poselskimi projektami zasikw porodowych, Prawica Rzeczypospolitej odegraa kluczow rol w utrzymaniu dzisiejszej wielkiej ulgi PIT (to my okrelilimy jej skal i zbudowalimy wikszo w Sejmie, wbrew rzdowi). Co wicej – o te sprawy walczylimy nie dlatego, e stanowiy cz „projektu”, ale rwnie dziaajc w Prawie i Sprawiedliwoci. Nie pamitam wtedy wikszego zaangaowania kolegw, ktrzy je potem podjli – ale (mwi to bardzo jasno) bardzo dobrze, e je podjli, bo o to chodzi.


W ubiegym roku Prawica Rzeczypospolitej zadecydowaa o szerokiej wsppracy wyborczej z Prawem i Sprawiedliwoci. Jakie byy podstawy dla tej decyzji?


Oczywiste, wynikaj z bliskoci naszych partii. Przecie konieczno usamodzielnienie prawicy chrzecijasko-konserwatywnej nie uniewania pogldw, ktre nas cz. Dzi sukces Prawa i Sprawiedliwoci jest warunkiem koniecznym zmiany rzdu i polityki w Polsce. A to z kolei jest warunkiem koniecznym, cho niewystarczajcym, realizacji dobra publicznego. My jestemy gwarantem powanego (a nie „eventowego”, powtrz) zaangaowania prawicy na rzecz cywilizacji chrzecijaskiej, na forum narodowym i europejskim.


Mona powiedzie, e jest to Paski powrt do bliskiej wsppracy z Prawem i Sprawiedliwoci po wydarzeniach, ktre miay miejsce w 2007 roku. Mam tu na myli niepowodzenie projektu wzmocnienia konstytucyjnych gwarancji ochrony ycia i godnoci czowieka. Susznego projektu, ktry nie zyska niestety wystarczajcego wsparcia ze strony PiS.


Do roku 2007 byem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwoci, wic to nie by okres naszej wsppracy, ale wsplnej dziaalnoci w jednej partii. Potem zdecydowalimy si na przywrcenie samodzielnoci ruchowi chrzecijasko-konserwatywnemu, w przekonaniu, e w obecnych warunkach tylko polityczna samodzielno gwarantuje konsekwentn (a nie sporadyczn) prac na rzecz zasad cywilizacji ycia i praw rodziny. Te dzisiejsze warunki polegaj na tym, e partie aspirujce do poparcia dajcego wadz unikaj zaangaowania chrzecijaskiego, co oczywicie promotorzy destrukcji cywilizacji chrzecijaskiej skwapliwie wykorzystuj, zdobywajc przewag w debacie. Jednoczenie stale zaznaczalimy, e jestemy gotowi do solidarnej, partnerskiej wsppracy z Prawem i Sprawiedliwoci: z poszanowaniem ich szczeglnej pozycji w yciu publicznym, ale rwnie przy poszanowaniu samodzielnej obecnoci prawicy chrzecijasko-konserwatywnej.


Przez duszy czas Prawo i Sprawiedliwo nie brao pod uwag wsppracy z Prawic Rzeczypospolitej na tych zasadach. Ale rozmowy, jakie mielimy w latach 2011-13 ze rodowiskami PJN i Solidarnej Polski, jeszcze bardziej utwierdziy mnie w przekonaniu, e ideowa „ostrono” w partiach post-PiS-owskich jest jeszcze wiksza ni w samym Prawie i Sprawiedliwoci. Bo niezalenie od oceny historycznych decyzji Jarosawa Kaczyskiego nie mona odmwi mu odwagi, rwnie wobec mediw i opinii publicznej. Z tym wie si funkcja narodowa: PiS walczy o zmian wadzy w Polsce, partie post-PiS-owskie o obecno w Parlamencie. W porozumieniu z PiS realizujemy solidarno narodow, tamte partie zbudowane s co najwyej na „solidarnoci” wyborczej.


Prawo i Sprawiedliwo jest liderem w sondaach opinii publicznej, ktre pokazuj trendy wyborcze. Wydaje si wic, e wszystko idzie po myli liderw tej formacji. Pytanie tylko, czy PiS po wygranych wyborach bdzie mia z kim rzdzi?


Wszystko zaley od wyniku wyborw. Jest bardzo prawdopodobne, e drugi rzd Tuska przegra w takich rozmiarach jak rzd Bieleckiego, Suchockiej, Buzka, Belki (a w istocie Millera), co automatycznie zaowocuje nie tylko wikszoci bezwzgldn dla listy PiS, ale szans na stworzenie wikszoci konstytucyjnej. Jeli wic lista PiS zdobdzie 260-270 mandatw, to moliwo budowania wikszo ad hoc w poszczeglnych kwestiach konstytucyjnych stanie si bardzo realna. Bo taka wikszo oznaczaaby z jednej strony radykaln dekompozycj (albo nawet rozpad PO) i reorientacj PSL. Ale gdyby nawet rzdowi udao si obroni i PiS zdobyby jedynie wzgldn wikszo, wwczas te bdzie praktycznie niemoliwe utworzenie trwaego rzdu przeciw prawicy – wic mielibymy albo powane zmiany w parlamencie, albo wczeniejsze wybory. Ale to tylko teoretyczny wariant. Scenariusz wikszoci bezwzgldnej uwaam za zdecydowanie bardziej prawdopodobny.


W Prawicy Rzeczypospolitej wyranie mona dostrzec liderw o pogldach i tosamoci zblionej do wspczesnej endecji. Mam tu na myli m.in. Mariana Pik i Krzysztofa Kawckiego. Czy nurt narodowy w ramach Prawicy RP rwnie znajdzie dla siebie miejsce i paszczyzn porozumienia oraz moliwo wsppracy z ugrupowaniem Jarosawa Kaczyskiego?


Nie widz tu adnego problemu, przy czym zaznaczy trzeba, e podmiotem i gwarantem naszego porozumienia jest Prawica Rzeczypospolitej. To nie jest wsppraca grona osb, z ktrych kada szuka swego miejsca w polityce – ale dwch partii. Po to zreszt zaoylimy Prawic Rzeczypospolitej, by chrzecijaski konserwatyzm by nie tylko pewn postaw osb rozproszonych w rnych miejscach ycia publicznego, ale podmiotem polityki polskiej.


Ale ja pytam o narodowcw, czy osoby o pogldach endeckich i narodowych s mile widziane w Prawicy Rzeczypospolitej, a w konsekwencji czy nie bdzie to utrudnia wsppracy z parti Jarosawa Kaczyskiego, ktry zdaje si nie ma szczeglnego uznania dla tego nurtu na polskiej prawicy.


Narodowa Demokracja przez p wieku bya najwikszym ruchem politycznym w Polsce, wic obecno tej tradycji na prawicy jest czym oczywistym. Natomiast o nurcie politycznym trudno byo mwi ju trzydzieci lat temu: Wojciech Wasiutyski, Wiesaw Chrzanowski, Jdrzej Giertych czy Jan Dobraczyski mieli zupenie rne, w istotnych sprawach przeciwstawne, pogldy polityczne. Zreszt sw przyszo polska prawica powinna budowa w oparciu przede wszystkim o szeroko rozumian tradycj konserwatywn, w ktrej w peni zawieraj si takie zasady jak cywilizacja chrzecijaska, narodowa racja stanu, solidarno spoeczna. Oczywicie, s ugrupowania takie jak Ruch Narodowy, ktre chc by wspczesn Narodow Demokracj. Rnice, jakie nas dziel, maj charakter po prostu ideowy i polityczny. Mam wraenie, e ci modzi dziaacze reprezentuj dzi to, co osiemdziesit lat temu prof. Zdzisaw Stahl (siostrzeniec Stanisawa Gbiskiego, po wojnie jeden z najbliszych wsppracownikw gen. Andersa na emigracji) okreli jako „rewolucyjny nacjonalizm antypastwowy”.


Pocztek roku 2014 bdzie zapewne przebiega pod dyktando zbliajcych si wyborw do Parlamentu Europejskiego i ukadaniu list wyborczych w tych wyborach. Czy jako lider Prawicy RP zamierza Pan w nich wystartowa?

Przede wszystkim wystartuj w nich kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej, na listach Prawa i Sprawiedliwoci. Wystawimy kandydatw we wszystkich okrgach. O swoim kandydowaniu zdecyduj wsplnie z wadzami Prawicy. W kadym razie chcemy w tych wyborach pokaza, e stanowimy istotny skadnik opozycji, wnoszcy w solidarn wspprac caego obozu prawicowego wasne, realne poparcie spoeczne. To za jest niezbdne do efektywnej polityki i dlatego zaley nam na poparciu wszystkich, ktrzy podzielaj nasze zasady i przekonania.

Dzikuj za rozmow.
Rozmawia Grzegorz Lepianka


rdo: Prawy.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]