Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-08-2012
List Otwarty do Prezesa Grzegorza Cessaka w sprawie reakcji Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych na Apel o nieamanie ustawy o ochronie ycia

Warszawa, 16 sierpnia RP 2012

Szanowny Pan
Grzegorz Cessak
Prezes Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych,
Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych

Szanowny Panie Prezesie,
Ze zdziwieniem przeczytalimy na oficjalnej stronie internetowej kierowanego przez Pana Urzdu Informacj, stanowic rodzaj odpowiedzi na podpisany przez nas Apel o nieamanie ustawy o ochronie ycia poprzez dystrybucj rodkw wczesnoporonnych. W Pastwa odpowiedzi uderzya nas jej cakowita zbieno z rwnoczenie opublikowanymi tezami Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie naszego Apelu.

Federacja pisze (w cytatach podkrelenia pochodz od nas): „Nie istnieje ustawa o ochronie ycia. Aktem prawnym, ktry reguluje dostp do antykoncepcji jest ustawa o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy. Na mocy tej ustawy rzd jest zobowizany do zapewnienia swobodnego dostpu
do rodkw sucych wiadomej prokreacji”.

Pastwo piszecie: „W polskim ustawodawstwie nie ma ustawy o „ochronie ycia”, jest natomiast ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy, ktrej art. 2 ust. 2 stanowi: «Organy administracji rzdowej oraz samorzdu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji okrelonych w przepisach szczeglnych, s zobowizane zapewni obywatelom swobodny dostp do metod i rodkw sucych dla wiadomej prokreacji».”

Federacja dalej pisze: „rodki antykoncepcji doranej maj zapobiec zagniedeniu si zygoty w jamie macicy (…) zapodnienie nie jest rwnoznaczne z ci. Do powstania ciy niezbdne jest zagniedenie si zygoty w jamie macicy. Nie jest zatem uprawnione okrelanie rodkw antykoncepcyjnych mianem rodkw poronnych”. Pastwo piszecie: „Escapelle jest produktem antykoncepcyjnym wydawanym z przepisu lekarza. Produkt leczniczy escapelle nie jest skuteczny, jeli proces zagniedenia zapodnionej komrki jajowej ju si rozpocz”.
Federacja pisze: „Bez wzgldu na przekonania ideologiczne dotyczce pocztku ycia i uznawanie za taki pocztek wanie zapodnienia polegajcego na wnikniciu plemnika do komrki jajowej, zapodnienie nie jest rwnoznaczne z ci”.

Pastwo piszecie: „aden z przywoanych przepisw ustawy oraz Dyrektywy nie przewiduje odmowy wydania pozwolenia albo jego cofnicia z przyczyn etycznych”.

Dlaczego zwracamy uwag na to zaskakujce merytoryczne i strukturalne podobiestwo obu deklaracji? Bo opublikowana Informacja URPL istot ustawy „o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy” przedstawia tak samo, jak Federacja, ktra t ustaw zwalcza. I nie tylko dlatego, e w identyczny sposb broni obecnoci na polskim rynku rodkw wczesnoporonnych. Rwnie dlatego,
e podobnie jak Federacja – Informacja Urzdu ignoruje cel prawa, na ktre si powouje, cel zdefiniowany ju we wstpie i pierwszym artykule ustawy:
„ycie jest fundamentalnym dobrem czowieka, a troska o ycie i zdrowie naley do podstawowych obowizkw pastwa”, „prawo do ycia podlega ochronie, w tym rwnie w fazie prenatalnej”.

Tym bardziej Informacja URPL ignoruje fakt, e istotnie – w prawie polskim naley mwi nie tyle o ustawie o ochronie ycia, co o ustawodawstwie chronicym ycia od poczcia. Ochrona dziecka pocztego jest bowiem norm rozproszon, obecn w wielu aktach prawnych, co wiadczy o jej znaczeniu dla Rzeczypospolitej i polskiego prawa. Niestety, norm t najzupeniej ignoruje Pastwa Informacja.

Polskie prawo w wielu miejscach (od ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka po Kodeks Karny) mwi wyranie o dziecku pocztym, wskazujc tym samym (zgodnie z jzykow i oczywicie celowociow wykadni ustawy) na poczcie jako pocztek jego praw i ich ochrony. Prawa dziecka pocztego nie s wic ani „przekonaniem ideologicznym”, ani „opini etyczn” – cho przeciwnicy tego ustawodawstwa przedstawiajc je tak – chc je pozbawi skutecznoci i znaczenia. Prawa dziecka pocztego s wic norm polskiego prawa, do ktrej Informacja Urzdu w aden sposb si nie odnosi.

Zwracamy zatem raz jeszcze uwag, e przywoywane przez Pastwa prawo farmaceutyczne w art. 30 ust. 1 wrcz zobowizuje Pana Prezesa do wycofania z obrotu preparatu „zagraajcego yciu lub zdrowiu ludzkiemu”, zakadajc rwnie w ust. 3 tego artykuu moliwo powstania sytuacji, w ktrej preparat taki zosta „wprowadzany do obrotu niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami ustawy”. My rwnie, chcc wierzy, e w wypadku obecnoci rodkw wczesnoporonnych na polskim rynku, doszo do sytuacji przewidzianej w tym przepisie (a nie do zamierzonego zamania prawa) – apelujemy o jak najszybsze naprawienie tego stanu rzeczy, przez wycofanie niszczcych ycie rodkw z obrotu.

Oczywicie, zwracamy rwnie uwag Pana Prezesa na zaskakujc zbieno opublikowanej w imieniu Urzdu Informacji z tezami Federacji, ktra nie tylko zwalcza polskie ustawodawstwo chronice ycie dzieci pocztych, ale rwnie korzysta ze wsparcia finansowego organizacji propagujcych tzw. aborcj i firm produkujcych sucy do tego sprzt. O finansowych powizaniach Federacji z tego rodzaju podmiotami szeroko mwiono w Sejmie RP jesieni ubiegego roku. Sprawy te mog rzuca bardzo gboki cie na niezaleno i bezstronno dziaa kierowanego przez Pana Prezesa Urzdu, dlatego liczymy, e rzetelnie Pan je zbada i podejmie dziaania chronice interes publiczny.

Z wyrazami szacunku –

(-) Hanna Wujkowska
(-) Jan Dziedziczak
(-) Marek Jurek

___________________________

W mediach

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]