Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-03-2012
Umowa o wsppracy midzy partiami Prawo i Sprawiedliwo i Prawic Rzeczypospolitej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji prasowej dotyczcej wsppracy midzy Prawic Rzeczypospolitej, a Prawem i Sprawiedliwoci.


Umowa o wsppracy midzy partiami Prawo i Sprawiedliwo i Prawica Rzeczypospolitej

1. Prawo i Sprawiedliwo reprezentowane przez Prezesa Jarosawa Kaczyskiego oraz Prawica Rzeczypospolitej reprezentowana przez Przewodniczcego Marka Jurka zawieraj umow o wsppracy.

2. Prawica Rzeczypospolitej uznaje Prawo i Sprawiedliwo za gwn si opozycji wobec obecnych liberalnych rzdw. Prawo i Sprawiedliwo uznaje Prawic Rzeczypospolitej za wanego reprezentanta opinii chrzecijaskiej w Polsce.

3. Prawica Rzeczypospolitej bdzie wspiera (w zakresie swojego programu) opozycyjn polityk Prawa i Sprawiedliwoci, a w przyszoci – budow rzdu tworzonego przez Prawo
i Sprawiedliwo. Prawo i Sprawiedliwo bdzie na forum parlamentarnym (w zakresie swojego programu) podejmowa inicjatywy Prawicy Rzeczypospolitej.

4. W celu realizacji Umowy tworzy si Zesp ds. Koordynacji Dziaa. W skad Zespou wchodzi po dwch przedstawicieli wadz obu partii (w tym wiceprezesi obu partii oraz przedstawiciel wadz Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoci) wskazanych przez prezesw obu partii. Wspprzewodniczcymi Zespou s uczestniczcy w nim wiceprezesi obu partii. Posiedzenia Zespou bd odbyway si nie rzadziej ni raz na kwarta.

5. W wyborach prezydenckich Prawica Rzeczypospolitej deklaruje poparcie dla kandydatury Jarosawa Kaczyskiego.

6. W wyborach do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego, Sejmikw wojewdzkich i Rad Miast wojewdzkich – kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej startuj z ustalonych miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwoci (zasady realizacji tego punktu okrela aneks stanowicy integraln cz umowy).

7. Wskazanie kandydatw Prawicy Rzeczypospolitej w wyborach stanowi kompetencj przewodniczcego partii.

8. W Sejmie i Senacie RP reprezentacja Prawicy Rzeczypospolitej bdzie wsppracowa z Klubem Prawa i Sprawiedliwoci, a w Parlamencie Europejskim posowie Prawicy Rzeczypospolitej wejd do klubu, do ktrego nalee bd posowie Prawa i Sprawiedliwoci. Sygnatariusze porozumienia zobowizuj si do przestrzegania zasady poszanowania integralnoci reprezentacji parlamentarnej poszczeglnych ugrupowa.

9. Wszystkie zagadnienia wsppracy nieobjte niniejszym porozumieniem uzgadniane bd w duchu zasad wynikajcych z niniejszego porozumienia przez Zesp lub – w szczeglnych wypadkach – przez prezesw partii. Zesp moe za zgod wszystkich swoich czonkw uzupenia niniejsz Umow o aneksy, ktre staj si jej integraln czci.

10. Niniejsz umow Prawo i Sprawiedliwo oraz Prawica Rzeczypospolitej zawieraj na osiem lat. Umowa moe zosta wypowiedziana przez uczestniczce w niej partie w terminie jednorocznym.


Jarosaw Kaczyski
Prezes Prawa i Sprawiedliwoci

Marek Jurek
Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]