Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
11-10-2010
PROGRAM WYBORCZY PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DOSYĆ UKŁADÓW W SAMORZĄDZIE - CZAS NA SŁUŻBĘ PUBLICZNĄ

Prawica Rzeczypospolitej deklaruje działanie na rzecz kształtowania samorządu województwa świętokrzyskiego służącego wspieraniu cywilizacji życia i praw rodziny w wymiarze duchowym i materialnym.

Chcemy świętokrzyskiego szanującego swe chrześcijańskie dziedzictwo.

Promować będziemy przedsiębiorczość, rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i społecznej.

Będziemy dbać o utrzymanie akceptowanego społecznie poziomu cen usług komunalnych.


Będziemy działać na rzecz wzrostu znaczenia województwa świętokrzyskiego w kraju, silnego ludźmi tu mieszkającymi.

Naszym celem jest aby gospodarstwa rolne były wyspecjalizowane, efektywne i ekologiczne. Promocja produktów rolnych to również zadanie samorządu.

Ponadto:

1. Opracujemy i wdrożymy plan zrównoważonego rozwoju województwa, w tym plan bezpieczeństwa energetycznego gmin z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

2. Zapewnimy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa świętokrzyskiego przez program bezpośredniej i specjalistycznej opieki medycznej znacząco poprawiający dostępność do usług medycznych.

3. Mamy program likwidowania bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez organizację miejskich giełd pracy, spółdzielni pracy, grup pracowniczych.

4. Wprowadzimy Kartę Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trójką dzieci. Wyposażymy rodziny wielodzietne najsłabiej uposażone w podręczniki szkolne.
5. Zagwarantujemy samorządowe becikowe dla każdej rodziny z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek macierzyński, który będzie przysługiwał rodzinom wielodzietnym.
6. Zwiększymy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego przez państwo.
7. Będziemy dążyć do poprawy efektywności kształcenia w szkołach samorządowych poprzez wprowadzenie przydziału dodatkowych środków dla szkół uzyskujących najlepsze wyniki w edukacji i sporcie (udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych). Zintensyfikujemy programy naprawcze dla placówek osiągających gorsze wyniki.
8. Proponujemy zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkoły poprzez ich udział w wyborze dyrekcji szkoły, kadry nauczycielskiej, wybór programów nauczania oraz inwestycji i podziału środków finansowych.
9. Przywrócimy opiekę medyczną i stomatologiczną we wszystkich placówkach oświatowych.
10. Będziemy promować adopcję, Rodzinne Domy Dziecka oraz Rodzinne Domy Opieki Społecznej i małe placówki opiekuńcze jako wspomaganie infrastruktury służącej godnemu życiu ludzi starszych i niepełnosprawnych.

11. Wprowadzimy system optymalizujący przepływ i wydatkowanie środków finansowych z programów pomocowych. Upowszechnimy dostępność tych programów dla mieszkańców i firm w województwie.

12. Utworzymy Biznesowe Centrum Doradztwa i Obsługi Prawnej dla mikro i małych przedsiębiorstw, powołamy lokalne centra przedsiębiorczości ściśle współpracujące z podobnymi już istniejącymi w wymiarze krajowym.

13. Zmodernizujemy i zwiększymy sieć połączeń drogowo-kolejowych z innymi regionami kraju.

14. Zmodernizujemy istniejące i zbudujemy nowe oczyszczalnie ścieków wprowadzające nowoczesne technologie np. efektywnych mikroorganizmów.

15. Zbudujemy ekologiczną, spełniającą potrzeby województwa i miasta Kielce, plazmową spalarnię śmieci.

16. Wprowadzimy skuteczną segregację odpadów.

17. Będziemy kontynuować ideę budowy nowoczesnego lotniska pod Kielcami.

18. Naszymi projektami są:

- budowa nowoczesnego obiektu tzw. Wyspy Tropikalnej, która będzie z całą pewnością hitem turystycznym Europy

- zagospodarowanie terenu na utworzenie pola golfowego w ramach Świętokrzyskiego Klubu Golfowego

- wybudowanie Świętokrzyskiej Kolejki Linowej

- utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Geologicznego

19. Upowszechnimy darmowy Internet przez zwiększenie ilości internetowych punktów hot-spot.

20. Wdrożymy plan walki z bezdomnością.Zachęcamy Państwa gorąco do poparcia i promocji pracy, którą prowadzimy. Nasz program nie może roztopić się w zgiełku walki o władze. Niech będzie jasnym poparciem dla przywrócenia szacunku, współpracy i zasad w naszym życiu publicznym.

Prosimy Państwa o poparcie kandydatów Prawicy Rzeczpospolitej

Sejmik Świętokrzyski lista nr 9

Rada Miasta Kielce lista nr 16Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]