Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-11-2021
Stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sdach Pokoju

Prawica Rzeczypospolitej wyraa aprobat dla idei utworzenia korpusu sdziw pokoju pochodzcego z wyborw powszechnych, ktry zajmowaby si rozstrzyganiem spraw o mniejszym ciarze gatunkowym i wspomg obecne sdy rejonowe. Prezydencki projekt ustawy o sdach pokoju zawiera jednak bdy, ktre mog zaway o powodzeniu wprowadzenia sdw pokoju. Skadamy nastpujce zastrzeenia, ktre powinny zosta przedyskutowane podczas procedowania nad ustaw przez Sejm i Senat:

1. Projekt ustawy zakada, e 1 sdzia pokoju ma przypada na nie wicej ni 10 000 mieszkacw. Oznacza to, e redni powiat, liczcy 50 000 – 80 000 mieszkacw, bdzie wybiera 5 – 8 sdziw pokoju. Obecnie w takich powiatach dziaaj sdy rejonowe, w ktrych pracuje przecitnie 6-8 sdziw. Projekt ustawy zakada wic, e stan osobowy korpusu sdziowskiego zostanie na poziomie sdw I instancji w wielu miejscach podwojony. Wydaje si to zbyt daleko idce.

2. Kandydatem na sdziego pokoju bdzie moga by osoba, ktra ukoczya studia prawnicze i posiada 3 letni sta pracy, co oznacza, e bdzie nim moga zosta osoba ju po ukoczeniu zaledwie 27 roku ycia. Prawica Rzeczypospolitej krytycznie podchodzi do tak modego wieku sdziego pokoju i tak krtkiego dowiadczenia w yciu zawodowym. Sdzia pokoju powinien by osob, ktra posiada za sob wiele lat dowiadcze i potencjaln przewag w wiedzy prawniczej nad innymi uczestnikami postpowania. Konieczne jest podwyszenie wieku kandydata, np. do 35 roku ycia oraz stau pracy do co najmniej 10 lat. W przeciwnym wypadku zostanie stworzony korpus modych, niedowiadczonych osb, ktre zamiast uczy si od starszych kolegw - prawnikw, bd rozstrzyga, ktrym z nich – jako penomocnikom stron – przyznawa racje. Stanowisko sdziego pokoju nie powinno by obejmowane u progu kariery prawniczej, ale by jej ukoronowaniem. Proponowany model moe skutkowa wyborem na urzd osb, ktre bd popenia wiele bdw a na sali sdowej bd czsto najmniej kompetentnymi z wszystkich, uczestniczcych w rozprawach, prawnikw (radcw prawnych, adwokatw, aplikantw, prokuratorw).

3. Niezrozumiae i bdne jest wyczenie z moliwoci ubiegania si o mandat sdziego pokoju adwokatw i radcw prawnych, poniewa wanie osoby z tych grup zawodowych posiadaj najwiksz wiedz prawnicz, dowiadczenie zawodowe oraz praktyk w pracy wrd obywateli i dla obywateli, czyli kompetencje niezbdne przy orzekaniu.

4. Projekt ustawy zastrzega, e urzd na stanowisku sdziego pokoju bdzie mona sprawowa przez jedn kadencj, co przekrela moliwo weryfikacji takiej osoby przez obywateli w drodze reelekcji. W poczeniu z potencjalnym modym wiekiem wybranych sdziw pokoju urzd taki moe przybra charakter pracy okresowej, podejmowanej krtko po studiach, dla zdobycia dowiadczenia; pracy, ktra bdzie odskoczni dla pniejszej kariery w innym zawodzie prawniczym. Obniy to rang urzdu i przyniesie wielu szkd obywatelom, ktrzy bd korzystali z prawa do sdu.

5. W przepisach wprowadzajcych ustaw okrelono katalog spraw, ktrymi maj zajmowa si sdy pokoju. Prawica zwraca uwag, e kryteria ustalania waciwoci sdw pokoju w sprawach karnych s zbyt skomplikowane, choby dlatego, e kwalifikacja prawna czynw moe si zmienia w toku procesu wskutek ujawnienia nowych faktw lub bdw oskarycieli. Bdzie to rodzio spory o waciwo i zarzut niewanoci wielu postpowa. Prawica proponuje, aby sdy pokoju nie zajmoway si sprawami karnymi.

6. Kategorie spraw, ktrymi bd si zajmowa sdy pokoju powinny by szerzej omawiane na studiach, tak aby kady absolwent prawa posiada podstawow wiedz prawnicz w tym zakresie, ktra bdzie mg rozwija i pogbia w trakcie dalszej kariery zawodowej.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Radca Prawny Maciej odyga
Penomocnik okrgowy Prawicy

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]