Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-03-2021
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender

rdo: Sejm.pl

od 235 strony do 255 strony
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/D529AA18D9598E08C125869B007CFD45/%24File/27_b_ksiazka.pdf

od 18.34 do 20.10
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=8C776CB7E934A008C125869300572E6D&symbol=STENOGRAM_TRANSMISJA


Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 22. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie obywa-telskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 915).Prosz przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Marka Jurka o przedstawienie uza-sadnienia projektu ustawy. (Oklaski)Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek:Szanowny Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Posanki! Panowie Posowie! Dzi mamy dzie szcze-glny, dlatego e mija 100 lat od przyjcia przez na-szych przodkw i poprzednikw konstytucji marco-wej. I w tym dniu mam szczeglny przywilej i wielki zaszczyt, eby wystpi tym razem nie w imieniu jakiejkolwiek siy politycznej, nawet nie w imieniu, tak jak wtedy, kiedy reprezentowaem ca Izb, wszystkich si politycznych w Sejmie, ale w imieniu tysicy polskich rodzin, tysicy Polek i Polakw, kt-rzy zwrcili si do wadz Rzeczypospolitej w sprawie najwaniejszej, tzn. w sprawie suwerennoci i rodzi-ny, w sprawie tych dwch filarw naszego pastwa. Przedmiotem tej ustawy, ktr mam honor pre-zentowa, jest upowanienie prezydenta Rzeczypo-spolitej do wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej i zobowizanie rzdu Rzeczypospolitej do opracowania i zaprezentowania na forum midzy-narodowym projektu midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. (Oklaski) Jednego, Wysoka Izbo, mu-simy by wiadomi, zreszt pastwo to doskonale wiecie. Wartoci dodan konwencji stambulskiej nie jest aden przepis dotyczcy ochrony osb sabych przed przemoc domow, ochrony dziecka, kobiety czy jakiejkolwiek innej osoby zagroonej. Ani wpro-wadzenie tej konwencji, ani jej wypowiedzenie nie zmienia adnego przepisu Kodeksu karnego czy Ko-deksu cywilnego. W niczym nie ogranicza te inwen-cji Izby, o czym bd mwi, eby wprowadza wszyst-kie nowe konieczne instrumenty ochrony osb sa-bych, np. ochrony przed przemoc na tle seksualnym. Wypowiedzenie tej konwencji chroni nas jedynie przed tym, co ona tak naprawd wnosi, tzn. przed bardzo nieokrelonym, enigmatycznym, niedodefi-niowanym pojciem rodzaju, ktre ma zastpi poj-cie pci, przed ideologi gender. To pojcie zreszt zo-stao ukryte w tekcie tumaczenia przedstawionego Wysokiej Izbie do ratyfikacji kilka lat temu. W tej konwencji gender – „rodzaj” wystpuje bodaj 21 razy. Tak naprawd w tumaczeniu wystpuje tylko raz w art. 3 i nawet w art. 6, ktry formuuje co w ro-dzaju gender mainstreaming, nawet tam pojawia si w polskim tumaczeniu „pe”, a nie „rodzaj”, czyli gender, to wanie nie wiadomo co.Jeeli chodzi o przemoc, to chc powiedzie bar-dzo wyranie do tych, ktrzy bd krytycznie od-nosi si do projektu „Tak dla rodziny, nie dla gen-der”: chcemy, eby przyjciu tej ustawy upowania-jcej prezydenta do wypowiedzenia konwencji stambulskiej towarzyszyo zawarcie narodowego porozumienia antyprzemocowego, i to nie poprzez zgaszanie postulatw. Tak jak ta ustawa zawiera dwie czci, o ktrych mwiem, tak powinna si w niej znale rwnie cz trzecia. Wszystkie prze-pisy, ktre w trakcie prac komisyjnych zostan zgo-szone, zmiany w polskim prawie karnym czy w pra-wie cywilnym, czy jakimkolwiek, w jakiejkolwiek innej czci polskiego prawodawstwa, ktre mogyby suy ochronie osb sabych, ochronie przed prze-moc domow czy przemoc na tle seksualnym, po-winny si tam znale i, co wicej, powinny si zna-le w tej ustawie. One powinny obowizywa nawet przed wypowiedzeniem konwencji przez prezydenta Rzeczypospolitej, bo przecie tego dokonuje si osob-nym aktem. Wysoka Izbo! Czego natomiast nie chcemy? Nie chcemy tego, eby nasze dzieci i wnuki byy przed-miotem eksperymentalnego wdraania do tzw. nie-typowych rl pciowych, jak mwi art. 14 tej konwen-cji, eby nasza edukacja czy polityka kulturalna byy terenem wykorzeniania tradycji czy obyczajw, bo uwaamy, e wszystko to, co dotyczy np. odpowie-dzialnoci mczyzny, praw kobiety i co jest zawarte w naszej kulturze, powinno by chronione, a nie wy-korzeniane. O obudzie tej konwencji wiadczy szcze-glnie art. 17, ktry przyjmuje, e wzory spoeczne zawarte w kulturze masowej, wzory o charakterze dyskryminacyjnym wobec kobiety, o charakterze prze-mocowym powinny by w zasadzie uznane za status quo. W tej sprawie mona tylko prosi media, mona apelowa, to moe by dziedzina samoregulacji, a nie wykorzenienia (Dzwonek), tak jak kultura, ktr odziedziczylimy i ktrej warto szczeglnie jest po-twierdzana we wstpie do naszej konstytucji. Tak, nie chcemy, by nasze dzieci i nasze wnuki byy przed-miotem eksperymentw spoecznych. Robimy to w in-teresie wszystkich. Koczc, bo czas mija, a wiemy, w jakich ograni-czeniach parlamentarnych, w jak trudnych warun-kach pandemii dzi funkcjonujemy, chc zaapelowa do Wysokiej Izby o skierowanie tego projektu do dal-szych prac sejmowych. Chc te zaapelowa o szybkie przyjcie tego projektu podczas dalszych prac sejmo-wych. Na to czekaj zarwno wszyscy jego inicjato-rzy, jak i bardzo wielu Europejczykw w krajach, ktre nie chc ratyfikowa konwencji stambulskiej, oraz ci, ktrzy s przeciwni ratyfikacji w ich krajach dokonanej.

Potrzebujemy szacunku wobec naszej kultury w naszym prawie, ale potrzebujemy rwnie szacun-ku na forum midzynarodowym. Temu bdzie suy projekt midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Oby wadze Rzeczypospolitej przedstawiy go jak naj-szybciej na forum midzynarodowym. Dzikuj bar-dzo. (Oklaski)

....Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek:Dzikuj bardzo.Pani Marszaek! Panie i Panowie Posowie! Dzikuj za te wszystkie gosy. Jeli chodzi o wypowiedzi obraliwe, nie bd si na nich skupia, ale one s bardzo instruktywne. One pokazuj dziaanie tej konwencji, ideologii, ktr ta konwencja niesie. To jest dehumanizacja osb i rodzin przeciwstawiajcych si ideologii gender, niszczenie debaty publicznej, jzyk pogardy i nienawici. (Oklaski) Tak jak mwiem, nie bd si duej nad tym wtkiem zatrzymywa.Zwrciem si do pana ministra Mikoaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, eby zorganizowa okr-gy st antyprzemocowy, poniewa inicjatorzy tej ustawy chc, eby zostay do niej wpisane wszystkie konieczne rozwizania antyprzemocowe, ktre poka- zaangaowanie Polski na rzecz osb sabszych i w walk z przemoc na tle seksualnym, przemoc domow, wszelk przemoc: ma wobec ony, prze-moc tzw. partnera w zwizku nierodzinnym, prze-moc dzieci wobec rodzicw – co charakterystyczne, o tym patologicznym zjawisku pastwo w ogle nie mwicie – przemoc w klubach gejowskich, o ktrej pisaa „Gazeta Wyborcza” co wywoao jaki niepokj czci organizacji, e tak powiem, zainteresowanych spraw.Porozmawiajmy spokojnie o tym, jak chroni przed przemoc. Mam nadziej, e bdziemy mogli si spo-tka nie po to, eby si obraa, ale po to, eby o tym wszystkim rozmawia. Jzyk pogardy, jaki syszelimy, pokazuje niestety pogard dla tysicy naszych wolontariuszy. Jedna z pa posanek pytaa, czy Mi-nisterstwo Sprawiedliwoci pomagao w przygotowaniu tej ustawy. Niestety nie pomagao, podobnie jak adna partia polityczna nie pomagaa w zbieraniu podpisw, mimo e dysponuj odpowiednimi rodka-mi. Podpisy zostay zebrane w szczytowym momencie pandemii. Zechciejcie pastwo zrozumie – zawsze to tutaj powtarzaem – e chocia ta Izba jest wiksza od wszystkich, ktrzy w niej zasiadaj, to ktnie w tej Izbie s znacznie mniejsze ni Polska. Wielu Polakw od 6 lat czeka na wypowiedzenie tej konwencji. Gdyby to rzeczywicie byo takie proste – wie-le osb mwio, e wadza chce j wypowiedzie, e kto kogo przysa – to ju dawno byaby wypowie-dziana. Mamy nadziej, e zostanie to zrealizowane jak najszybciej. Mnie bardzo zainteresowa ciekawy i wany gos pani pose oko. Pani pose, ja zawsze byem prze-ciwny sortowaniu Polakw, ale chc poinformowa wszystkich pastwa, ktrzy moe zanurzeni w pro-blematyce krajowej nie patrzycie na europejsk, e debata wok tej konwencji dzieli Europejczykw na lepszy sort i gorszy sort. Ten gorszy sort to s Litwa, otwa, wszystkie pastwa wyszehradzkie oprcz Pol-ski, cznie z Czechami rzdzonymi np. w tej chwili przez rzd liberalny. To jest Bugaria, ten gorszy sort Europejczykw. To jest bugarska demokracja kon-stytucyjna, ktra nie zasuguje naszacunek, i na-prawd z tym musimy skoczy.Jeeli mwimy o tym, e ta konwencja – i do tego zachcam wadze – powinna jak najszybciej zosta wypowiedziana, to po to, eby walczy z przemoc za pomoc rodkw polityki karnej, wychowawczej i wszel-kiej innej, a w Europie stworzy warunki szacunku dla nas nawzajem. W naszym kraju nie ma handlu dziew-cztami i maestw przymusowych. Tego nie ma w adnym kraju, ktry nie ratyfikowa konwencji stam-bulskiej, natomiast to jest w wielu krajach, ktre s tego ordownikami. I to s stwierdzone fakty. Ja tylko apeluj do wadz o jak najszybsze proce-dowanie tej sprawy. Prosz wadze parlamentu, Pre-zydium Sejmu, o skierowanie jej do szybkich prac komisyjnych. Apeluj, eby ta sprawa nie bya przed-miotem obstrukcji parlamentarnej, ktr znamy, eby nie byo zmw midzy lewic i prawic na temat odkadania w nieskoczono decyzji w tej sprawie i ebymy naprawd spokojnie rozmawiali o Polsce. Mam nadziej, e bdziemy mogli si spotka przy okrgym stole antyprzemocowym u rzecznika praw dziecka. A biorc pod uwag, e w debacie spoecze-stwo cywilne powinno by chronione, a pado bardzo wiele nieprzyjemnych i niestosownych gosw na te-mat instytutu Ordo Iuris, ktrego ja nie reprezentu-j, bo ja reprezentuj po prostu spoecznych wniosko-dawcw, to bardzo prosz pani marszaek aby teraz gos zabraa zastpca penomocnika komitetu pani Karolina Pawowska i prosz, eby pani Karolina miaa tak sam moliwo skorzystania z czasu jak wielu posw, ktrzy znacznie ten czas przekroczyli. Bardzo dzikuj. Do zobaczenia w komisjach. (Oklaski)WicemarszaekMagorzata Kidawa-Boska:Dzikuj, panie marszaku.Chc powiedzie, e take chciaabym, eby jzyk uywany na tej sali wyglda inaczej, i mwienie, e posowie sprzedali si komu czy za co wzili pieni-dze, take byo bardzo nietaktowne. A wic jeeli ape-lujemy o uywanie na tej sali przez posw dobrego jzyka, to dotyczy i jednej, i drugiej strony. Bo tutaj paday bardzo niedobre sowa i mam nadziej, e...(Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek: Ale nie z mojej strony, pani marszaek.)Apelowa pan o dobry jzyk. Ja take o ten jzyk apeluj. Wszystkim posom pozwoliam wykorzysta czas i sprawiedliwie pozwalaam dooy okoo minuty. Pani, poniewa tak si umwiam, ma 2 minuty. Bardzo prosz.

Zastpca Przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Karolina Pawowska:
Bardzo dzikuj. Szanowna Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Podczas dzisiejszej debaty pado wiele nieprawdziwych informacji dotyczcych dziaalnoci instytutu Ordo Iuris, ktrego jestem pracownikiem. Chciaam wic pastwu powiedzie, jak naprawd wyglda codzienna praca instytutu Ordo Iuris. Instytut Ordo Iuris od lat zajmuje si pomoc ofiarom przemocy, tym ofiar, ktre zanim do nas trafiy, odbijay si od ciany, proszc o pomoc pastwo i inne instytucje. To my w ostatnich miesicach, w ostatnich tygodniach wystpilimy z kompleksowym projektem wsparcia i reformy systemu wsparcia ofiar przemocy domowej, a take zaostrzenia kar w sto-sunku do sprawcw przemocy domowej. To my uru-chomilimy rwnie stron internetow www.stop-przemocy.org, gdzie wiadczymy poradnictwo prawne dla wszystkich osb, ktre stay si ofiarami przemo-cy domowej. I to wanie my w dniu dzisiejszym ra-zem z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Oby-watelskiej „Tak dla rodziny, nie dla gender” wyszli-my z zaproszeniem dla wszystkich tych osb, ktrym na sercu ley prawdziwe dobro kobiet, do zorganizo-wania wolnej od ideologii dyskusji na temat tego, jak skutecznie walczy z przemoc domow. Ale podczas dzisiejszej debaty pado te wiele kamstw dotyczcych skutecznoci konwencji stam-bulskiej, ktre bardzo chciaabym wyprostowa. Wszelkie badania, poczwszy od bada Agencji Praw Podstawowych, poprzez badania OECD z 2018 r., a take badania wiatowej Organizacji Zdrowia opu-blikowane zaledwie tydzie temu, w Dniu Kobiet, wiadcz o tym, e w tych pastwach, w ktrych przyjto perspektyw walki z przemoc opart na gender-based violence, odsetek przemocy wobec ko-biet jest najwyszy. Natomiast w tych pastwach, takich jak Polska, ktre (Dzwonek) tej perspektywy jeszcze nie stosuj albo si od niej dystansuj, prze-moc wobec kobiet jest na stosunkowo niskim pozio-mie. I tutaj bardzo wana rzecz. Wielu z pastwa powtarzao kamstwo, e badania te odnosz si do statystyk policyjnych. To nieprawda. W ramach tych bada przeprowadzano bezporednio rozmowy z ko-bietami, tak eby uzyska realne i porwnywalne dane w stosunku do tego, jak przemoc ksztatuje si w caej Europie. Te badania dowiody rwnie, e w pastwach skandynawskich poziom zgaszalnoci przemocy jest o wiele niszy ni w Polsce. A wic bar-dzo bym prosia o to, aby nie manipulowa tymi wy-nikami. Chciaabym jeszcze na koniec doda, e konwencja stambulska jest dokumentem przestarzaym i niesku-tecznym, nie moe by dokumentem skutecznym, sko-ro nie identyfikuje realnych przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, i ja jako kobieta nie zga-dzam si na to, by dramat ofiar przemocy domowej by instrumentalnie wykorzystywany do ideologicznych wojen. Dzikuj za uwag. (Oklaski)

rdo: Sejm.pl

od 235 strony do 255 strony
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/D529AA18D9598E08C125869B007CFD45/%24File/27_b_ksiazka.pdf

od 18.34 do 20.10
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=8C776CB7E934A008C125869300572E6D&symbol=STENOGRAM_TRANSMISJACopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]