Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-12-2019
Owiadczenie Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej z wielk satysfakcj przyjmuje masowe gosowanie spoeczestwa w wyborach parlamentarnych w obronie podstawowych wartoci cywilizacji chrzecijaskiej. Potwierdza to czny wynik Prawa i Sprawiedliwoci, Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a przede wszystkim – zdecydowana poraka Platformy Obywatelskiej, ktra zaangaowaa si w podwaanie prawnego statusu rodziny oraz w promocj ugrupowa otwarcie kwestionujcych prawo do ycia nienarodzonych.

Niestety, ju pierwsze decyzje wadzy po wyborach pokazuj, e czeka nas nowa walka, by ten gos spoeczestwa zosta uszanowany, by przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwo wykorzystao zdobyt wikszo w Sejmie RP do konkretnych dziaa na rzecz cywilizacji ycia, praw rodziny, wzmacniania opinii chrzecijaskiej w kraju i w wiecie.

W tym kontekcie wyraamy oburzenie z powodu wyboru gosami posw PiS przedstawicielki skrajnej lewicy na przewodniczc sejmowej Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny. Polityk opowiadajca si za zniesieniem prawnych gwarancji ochrony ycia nigdy nie powinna by powoana na to stanowisko, a po zaangaowaniu w promocj najbardziej odraajcego blunierstwa – powinna by natychmiast odwoana. Tego oczekujemy od posw wikszoci parlamentarnej.

Przypominamy, e Partia Razem, kwestionujca nawet dzi istniejce przepisy o ochronie ycia, ma charakter jawnie antykonstytucyjny. wiadczy o tym choby ich stosunek do Orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997.

Wyraamy uznanie paniom pose Dominice Chorosiskiej i Elbiecie Dudzie, ktre gosoway przeciw oddaniu skrajnej lewicy sejmowej Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny.

Zauwaamy rwnie, e jeeli wadza – dopuszczajc do przewodnictwa skrajnej lewicy w Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny – powouje si na consensus i ponadpartyjne podejcie do prac Parlamentu (a s to z ca pewnoci istotne zasady), powinna bya zapewni moliwo kierowania przynajmniej jedn z komisji sejmowych przedstawicielowi Konfederacji. Na ugrupowanie to gosowaa przecie 1/15 polskich wyborcw, ktrzy maj prawo, by ich reprezentant kierowa jedn z 29 Komisji Sejmowych. Mechanizm podziau mandatw, ograniczajcy reprezentacj mniejszych ugrupowa – nie moe podwaa ich reprezentatywnoci.

Z oburzeniem przyjmujemy atak Parlamentu Europejskiego na spoeczn inicjatyw ustawodawcz „Stop Pedofilii” i udzia polskich posw w tym przedsiwziciu. Oczekujemy od rzdu zdecydowanej reakcji na ten atak, skierowany bezporednio przeciw polskiemu spoeczestwu.

Wzywamy wadze przede wszystkim do:
1) niezwocznego uchwalenia spoecznego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcj”;
2) uchwalenia ustawy „Stop Pedofilii”;
2) wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej i do podjcia aktywnych dziaa na rzecz zawarcia Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny;
3) przeciwstawienia si wszelkim aktom nienawici i pogardy antykatolickiej;
4) powoania sejmowej Podkomisji Przestrzegania Praw Czowieka i Praworzdnoci w Unii Europejskiej i dorocznych publikacji raportw ujawniajcych wszystkie akty godzce w te zasady w pastwach i instytucjach UE;
5) ochrony suwerennoci i przeciwstawiania si wszelkim prbom zaboru przez Uni Europejsk kolejnych suwerennych kompetencji Rzeczypospolitej.
Wszystkie rodowiska identyfikujce si z tymi celami zapraszamy do wsppracy.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]