Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-03-2019
Go Niedzielny - M. Jurek: Ku prawdziwemu kryterium

Polsce potrzebna jest aktywna (a nie jedynie reaktywna) opinia katolicka.

Wspominajc czasy Solidarnoci i opozycji antykomunistycznej, wielu Polakw powtarza, e cel wtedy by jasny i rwnie jasne byy kryteria politycznego podziau. I e nie tak jest dzisiaj.

Spojrzenie takie to smutne wiadectwo niedostatkw naszego ycia umysowego, bezrefleksyjnego, cho opartego na sympatycznych emocjach, podejcia do spraw publicznych, spoeczestwa, kultury. Owa jasno podziaw to nic innego jak odbicie liberalnych dystynkcji: totalitaryzm albo demokracja, wadza albo prawa czowieka, zniewolenie albo pluralizm. Nawet pobiena analiza pokazuje sabo tych przeciwstawie. Wszak totalitaryzm nie polega na sposobie wyaniania wadzy, ale na jej zakresie. Gdyby byo inaczej – sami liberaowie aprobowaliby kad decyzj demokratycznego pastwa. Prawa czowieka wymagaj chronicej je wadzy, a liberalizm uwaa tu demokracj za warunek konieczny. W tym sensie wolno jest wspistotna z porzdkiem politycznym waciwym dla „wolnego spoeczestwa”. Wreszcie sami liberaowie nie obejmuj promowanym przez siebie „pluralizmem” pogldw, ktre uwaaj za zagroenie dla „spoeczestwa otwartego”, nawet jeli wykluczenie to miaoby dotkn najbardziej utrwalone normy kultury. Ten smutny fakt najlepiej powiadcza powodzenie ideologii gender, coraz bardziej ksztatujcej nie tylko ideologi, ale polityk wspczesnych liberalnych pastw i organizacji midzynarodowych.

Sabo tych dystynkcji nie sprowadza si jednak do ich bardzo uproszczonego, wewntrznie sprzecznego charakteru. Ideologie z natury deformuj rzeczywisto, atwo wic popadaj w wewntrzne sprzecznoci. Ich popularno jest tym wiksza, im wiksza obojtno na prawd, im bardziej „dogmatyczna” (jak odkry Milton Rokeach) osobowo ich wyznawcw.

Jednak bd tej perspektywy nie polega wycznie na niedoskonaoci, ale na odwrceniu od tego, co istotne. Dzi nawet najbardziej „oglni antykomunici” musz zauway, e spoeczestwo liberalne radykalnie oddala si od zasad okrelajcych cywilizacj, w imi ktrej przeciwstawialimy si komunizmowi. wity Jan Pawe II znakomicie uchwyci to ju u witu naszych czasw, zaraz po zakoczeniu zimnej wojny.

„Dzi zwyko si twierdzi – pisa w 1991 roku, w „Centesimus annus”, nr 46 – e filozofi i postaw odpowiadajc demokratycznym formom polityki s agnostycyzm i sceptyczny relatywizm, ci za, ktrzy ywi przekonanie, e znaj prawd, i zdecydowanie za ni id, nie s, z demokratycznego punktu widzenia, godni zaufania, nie godz si bowiem z tym, e o prawdzie decyduje wikszo, czy te, e prawda si zmienia w zalenoci od zmiennej rwnowagi politycznej. W zwizku z tym naley zauway, e w sytuacji, w ktrej nie istnieje adna ostateczna prawda, bdca przewodnikiem dla dziaalnoci politycznej i nadajca jej kierunek, atwo o instrumentalizacj idei i przekona dla celw, jakie stawia sobie wadza. Historia uczy, e demokracja bez wartoci atwo si przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

To ostatnie zdanie weszo niemal do kultury masowej. Jednak analiz, ktra je poprzedzaa – w mniejszym lub wikszym stopniu zignorowano, a na pewno nie wycignito z niej koniecznych praktycznych wnioskw. W przeciwnym przypadku nie dziwioby nas, e w wyaniajcym si systemie politycznym „ci, ktrzy ywi przekonanie, e znaj prawd, i zdecydowanie za ni id” s traktowani jak ciao obce, otoczeni nieufnoci, a gdy trzeba – wykluczani.

W tym stanie rzeczy przynajmniej przekonani katolicy powinni by wiadomi rzeczywistych kryteriw dobra wsplnego. Okrelenia „przekonani katolicy” uywam tu cakowicie wiadomie. Jest ono w punkcie wyjcia zwizane z osobist wiar, ale nie sprowadza si do subiektywnego nastawienia, lecz zakada przyjcie obiektywnych prawd i ich spoecznych konsekwencji. Przekonani katolicy to ci, ktrzy w spoeczestwie tworz opini katolick, maj wiadomo naszych spoecznych zobowiza, wiar przeywaj wiadomie, wiedzc, dlaczego s katolikami. To ci, ktrzy Magisterium traktuj jako intelektualne zobowizanie, uczestnicz w kulturze katolickiej i chc mie katolickie przekonania spoeczne. Krtko mwic, przekonani katolicy to ludzie identyfikujcy si w peni z cywilizacj i kultur katolick, nie z jej wtrnymi owocami typu „Mieszko I da nam przynaleno do kultury Zachodu”.

Przekonani katolicy nie maj adnego patentu na moraln prawo czy doskonao. Przeciwnie, podejmuj konieczne ryzyko moralne i podlegaj surowszej ocenie. „Raz wybrawszy, cigle wybiera musz”. Ale – jako opinia katolicka – s spoeczestwu potrzebni, jeli spoeczestwo to, zwaszcza w czasach trudnych, ma pozosta chrzecijaskie.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]