Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-04-2018
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Promujmy rodzin w szkoach

ROZMOWA z Markiem Jurkiem, przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej, posem do Parlamentu Europejskiego

Zajcia „antydyskryminacyjne” w szkoach s nieobowizkowe – tak stanowi obowizujce od wrzenia 2017 rozporzdzenie MEN. To mia by przeom. Czy przepis ten wystarczajco zabezpiecza uczniw przed serwowaniem im treci ideologicznych?


– Przede wszystkim zabezpiecza szkoy przed tak presj. Dobrze, e pani minister Zalewska odpowiedziaa pozytywnie na ten apel Prawicy Rzeczypospolitej i rodowisk rodzinnych. To dobry przykad zmiany i szacunku dla opinii publicznej.

Ale organizacje zewntrzne, take te nastawione antyrodzinnie, promujce ideologi gender, i tak wchodz do szk bez wiedzy i zgody rodzicw. Mimo apeli MEN, e jest ona konieczna. Naleaoby oczekiwa ze strony resortu edukacji bardziej zdecydowanych dziaa?

– Oczywicie. A jeeli poprzednie wadze organizoway nawet instruktaowe zajcia genderowe dla nauczycieli, tym bardziej obecne powinny zaj si promocj praw rodziny i moralnych wartoci ycia rodzinnego w edukacji publicznej. Najlepiej te, aby nie robiy tego metodami czysto administracyjnymi (takie dziaania z reguy maj nisz skuteczno), ale we wsppracy z zorganizowanymi rodowiskami prorodzinnymi. Tak powinno dziaa pastwo dobra wsplnego, ktre wspiera ycie spoeczne, a nie funkcjonuje obok niego.

Poza tym kady kolejny minister edukacji moe obecne rozporzdzenie zmieni.

– Dlatego powinnimy powrci do pierwotnych zapisw ustawy edukacyjnej, zawierajcych wyrane odniesienia do kultury chrzecijaskiej. Po drugie – Rzeczpospolita Polska powinna na forum organizacji midzynarodowych przeciwstawi si rewolucji genderowej, opierajc si na wyranym stanowisku Konstytucji Rzeczypospolitej.

Przede wszystkim w ogle nie powinno by zaj podwaajcych prawo do ycia, spoeczn rol rodziny, etyk, na ktrej si opiera. To wartoci wyranie potwierdzone w Konstytucji. W tym wypadku wadza nie powinna powoywa si na wasne kompetencje, ale na respektowanie zasad, ktrym wszyscy podlegamy. Takie podejcie jest konieczne, jeeli zaley nam na trwaoci zmian, i oczywicie buduje autorytet pastwa.Rzd dotd nie wycofa si z wypowiedzenia ideologicznej konwencji stambulskiej, ktra rde przemocy upatruje w kulturze, religii i tradycji. Co wicej – jej art. 14 zobowizuje implementacj do cieki edukacyjnej treci zwizanych z niestereotypowymi rolami pciowymi, promocj gender i idei ruchu LGBT.

– Akceptacja decyzji rzdu premier Kopacz przez wadze PiS-owskie jest zupenie niezrozumiaa. Nic z zarzutw, ktre konwencji stambulskiej stawiay minister Kempa, minister Rafalska, minister Sadurska, nie stracio na aktualnoci. Co wicej, akceptacja tej genderowej konwencji przez wadze dowodzi niezrozumienia sytuacji midzynarodowej. Bugaria (sprawujca dzi prezydencj w Unii) i Sowacja ju owiadczyy, e jej nie ratyfikuj. To najwaciwszy moment dla jej wypowiedzenia. Wanie dzi trzeba zachca pozostae pastwa Europy rodkowej, by jej nie przyjmoway. Polska nie moe si temu obojtnie przyglda. Chodzi najdosowniej o wiat, w jakim bd yy nasze dzieci i wnuki. Mamy dzi szans na mobilizacj opinii chrzecijaskiej, i to nie tylko na poziomie partii politycznych i spoeczestwa cywilnego, ale wrcz na poziomie rzdw pastw Europy rodkowej. Jako najwikszy kraj naszego regionu jestemy do tego naturalnie powoani, nikt nas tu nie zastpi. A rzecz jest tym bardziej pilna, e po wejciu Unii do konwencji genderowej nacisk ronie i ju Estonia oraz Cypr j ratyfikoway.Polska na razie nie stosuje si do zapisw art. 14 konwencji. Jakie mamy gwarancje, e po zmianie wadzy te tak bdzie?

– adnych, przecie wadze same mwiy obrocom ycia, e nie bd rzdzi wiecznie. Wanie dlatego trzeba tworzy trwae fakty prawne i spoeczne. Miar prawdziwej skutecznoci wadzy nie jest to, co mona narzuci oponentom, ale to, czego nie mog zmieni, kiedy sami wadz przejm. Dlatego Prawica Rzeczypospolitej apelowaa do wadz pastwowych o zaproponowanie pastwom, ktre nie przyjmuj konwencji genderowej, podpisanie Konwencji Praw Rodziny. Stracilimy ju wiele miesicy. Skoro jednak rzd nie wyszed z t inicjatyw na forum midzynarodowym, wkrtce sami przedoymy rzdowi jej projekt. Oczekujc oczywicie, e go przedstawi na forum midzynarodowym.

Dzikuj za rozmow.
Anna Ambroziak


rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]