Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-08-2017
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Uporczywe nkanie Polski

ROZMOWA / z Markiem Jurkiem, przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej, posem do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Losz, Nasz Dziennik: Jak Pan ocenia dziaania Komisji Europejskiej wobec Polski? Czy KE ma podstawy, aby uruchamia procedury sankcyjne?


Marek Jurek: Komisja Europejska otwarcie narusza prawo europejskie, kierujc si przekonaniem, e wolno jej wszystko, co uwaa za konieczne „dla dobra Unii Europejskiej”. Kiedy zapytaem wiceprzewodniczcego Fransa Timmermansa na posiedzeniu Komisji Swobd Obywatelskich o podstawy prawne jego dziaa, odpowiedzia, e gdyby jego dziaania nie miay podstaw prawnych, to byyby kwestionowane przez rzdy. To otwarta deklaracja prawnego nihilizmu: milczca zgoda wadzy na przymus zastpuje prawo w pastwach totalitarnych, to w takich pastwach zakada si wobec dziaa wadzy „domniemanie kompetencji”. A Komisja Europejska zachowuje si jak policja, ktra przekazawszy zebrane informacje prokuraturze, nadal nka osob, ktrej postawia zarzuty. Komisja Europejska moe zoy do Rady Europejskiej (czyli forum midzyrzdowego) wniosek o stwierdzenie naruszania przez Polsk wartoci Unii Europejskiej. Ale go nie skada, bo – jak musia przyzna na spotkaniu z naszym klubem parlamentarnym przewodniczcy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker – 2/3 rzdw jest przeciw jakimkolwiek sankcjom w stosunku do Polski czy Wgier.

Dlaczego wic Komisja Europejska jest tak uparta w dziaaniach przeciwko Polsce?

– Bo Polska, jako najwiksze pastwo Europy rodkowej, jest najwiksz przeszkod dla polityki pozbawiania pastw suwerennych kompetencji i forsowania ideologicznego liberalizmu.

Czy to jest take element walki KE o poszerzenie jej wadzy w Unii?

– To z jednej strony element walki o federaln Europ, z drugiej – forma ideologicznego przymusu wobec pastw naszego regionu. Przy czym trzeba mie wiadomo, e Europa, ktr chce budowa obecne kierownictwo Unii Europejskiej, bdzie nie tyle superpastwem, co mechanizmem rozkadu pastw w ogle. W miejsce niszczonych kompetencji pastw powstaje prnia, co wida najlepiej w polityce imigracyjnej. Pastwa, ktre broniy zewntrznych granic Unii, jak Wgry – byy przez Uni atakowane. To samo wida w stosunku do amerykaskiej polityki wschodniej. Gdy USA zapowiedziay wzmocnienie polityki obrony Ukrainy, Unia Europejska od razu zacza mwi o zagroeniu jej interesw handlowych wobec Rosji. Unia definiuje swoje interesy w kategoriach wzrostu konsumpcji, a nie bezpieczestwa czy tym bardziej dobra wsplnego, bo rozkadowi maj podlega nie tylko pastwa, ale rwnie religia czy rodzina.

Frans Timmermans twierdzi, e Polska amie unijne wartoci. Co ma na myli?

– Chodzi o wartoci zdefiniowane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: godno osoby ludzkiej, wolno, demokracja, rwno, pastwo prawa. Naley przede wszystkim zapyta: jak te wartoci szanuje Komisja Europejska? Jednak gdy ostatnio formalnie zadaem odpowiedzi, jakie dziaania podj pan Timmermans wobec swojego kraju, gdy media ujawniy przypadek zabicia kobiety niewiadomej tego, e jest poddawana tzw. eutanazji, albo wobec Francji, gdy Francja wprowadzia wobec wypowiedzi w obronie ycia nienarodzonych drastyczn cenzur (do dwch lat wizienia za „wywieranie presji moralnej lub psychologicznej”) – Komisja Europejska odpowiedziaa, e nie zajmuje si „aborcj i eutanazj”. Jedno i drugie stanowi gwat przeciw prawu do ycia uznanemu oficjalnie (art. 2 Karty Praw Podstawowych UE) za najwaniejsze prawo czowieka. Ale, co gorsza, Komisja milczco przyzwala na dowoln eskalacj tych praktyk, nawet jeli chodzi o umiercanie bronicych si ludzi lub o zakaz ich obrony nawet w sposb czysto werbalny. I oczywicie deklarowana neutralno (twierdzenie, e „Komisja si nie zajmuje”) te jest kamstwem, bo wiceprzewodniczca Federica Mogherini oficjalnie dziaa na rzecz przyjcia przez Uni Europejsk wsplnego stanowiska w sprawie tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych, czyli problematyki aborcyjnej.

Jak w tym kontekcie ocenia Pan ingerencj Komisji w sprawy reformy sdownictwa w Polsce?

– Ingerencja Unii Europejskiej utrudnia normaln debat w tych kwestiach, a stanowisko wiceprzewodniczcego Timmermansa to otwarte torpedowanie dziaa prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. Kierownictwo Unii Europejskiej bardzo nerwowo reaguje na wygaszanie napi spoecznych w Polsce, bo dziaania totalnej opozycji s po prostu instrumentem tej ingerencji. Kierownictwo Unii posuguje si tym, co premier Orbn okreli jako imperium Sorosa.

Komisja Europejska deklaruje, e troszczy si o fundamentalne prawa w Unii, ale wrd tych praw nie ma prawa do ycia, nie ma ochrony suwerennych praw narodw. Mamy wic do czynienia z redefinicj podstawowych praw ludzkich i narodowych?

– Te zasady s nie tyle pomijane, co negowane i wywracane. Artyku 2 Karty Praw Podstawowych mwi jasno o prawie do ycia. Ale z jednej strony – wbrew deklaracjom Timmermansa o rzdach prawa – od prawa jest waniejsza negujca je ideologia, z drugiej – zdecydowanie za mao my sami domagamy si ich przestrzegania. Wadze Rzeczypospolitej Polskiej nie chc prowadzi sporu o zasady z kierownictwem Unii Europejskiej, mimo e Polska mogaby by liderem opinii chrzecijaskiej w Europie. A przecie powinnimy by wiadomi, e kierownictwo i rzdy dominujce w UE odrzucaj najwaniejsze dla nas wartoci: wiar i cywilizacj chrzecijask, niepodlego i tradycj narodow, prawo do ycia, prawa rodziny i godno natury ludzkiej. Unia Europejska nie jest wsplnot wartoci, cho mogaby cigle by wsplnot losu. Ale politycy tacy jak Timmermans czy Verhofstadt do adnej wsplnoty losu z Polsk si nie poczuwaj i wcale tego nie ukrywaj. Mwi wprost, e blisi s im ci, ktrzy chc z Unii odej, ni ci, ktrzy chc j zmieni.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]