Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-06-2016
Uchwaa Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej - Czas odpowiedzialnoci

Rzd Beaty Szydo dokona realnej zmiany w polityce Rzeczypospolitej, jego dziaania wobec praw rodziny czy w kwestii solidarnoci rodkowoeuropejskiej zasuguj na wsparcie, ktrego Prawica Rzeczypospolitej udziela mu w szerokim zakresie. Na uznanie zasuguj rwnie obietnice nowej polityki gospodarczej, szczeglnie dziaa na rzecz odbudowy przemysu w Polsce.

Jednoczenie w istotnych dziedzinach – takich jak poszanowanie prawa do ycia czy obecny stan Unii Europejskiej – polityka rzdu wymaga wikszej odpowiedzialnoci i aktywnoci. Unia Europejska jest zrzeszeniem pastw, w ktrym bierzemy udzia. Mamy prawo krytykowa polityk jej wadz i da jej zmiany. We wasnym interesie powinnimy mobilizowa w Europie opini bliskich nam rzdw i si politycznych. I tylko w ramach cywilizacji ycia mona zrealizowa dobro wsplne narodu, bo dobro wsplne (po pierwsze) zakada obron sprawiedliwoci i wynikajcych z niej praw kadego czowieka oraz (po drugie) opiera si na kulturze odpowiedzialnoci za innych ludzi, nie na egoizmie.

Od rzdu oczekujemy wic jednoznacznego opowiedzenia si za wartociami cywilizacji chrzecijaskiej oraz przeciwstawienia si polityce destrukcji pastw narodowych i naszych wartoci cywilizacyjnych ze strony wadz Unii Europejskiej. To ostanie wymaga wiadomoci za, jakie Polsce i Europie wyrzdzi traktat lizboski. Wsppraca europejska jest wyrazem wsplnoty losu naszych narodw, ale kierunek, w jakim od wielu lat idzie Unia Europejska – coraz bardziej podstawy tej wsppracy niszczy. Polska – szste pastwo w Unii Europejskiej – nie moe tego kierunku akceptowa.

Istotnym ograniczeniem polityki rzdu jest jego uzalenienie od partii dominujcej koalicj rzdow. Rzd stale przedstawiany jest jako jednopartyjny i nawet politycy innych partii uczestniczcych w rzdzie wystpuj jako politycy PiS i uczestnicy „rzdu PiS”. Takie podporzdkowanie rzdu strategiom walki o wadz kierownictwa jednej partii zawa jego baz spoeczn i wyrzdza istotne szkody polskiej racji stanu. Efektem tego jest na przykad eskalacja konfliktu wok Trybunau Konstytucyjnego, co osabia poparcie dla rzdu i utrudnia zdecydowan polityk na forum europejskim.

Takie podejcie stanowi rwnie bd z punktu widzenia trwaoci przeprowadzanych zmian, bo powoanie rzdu Beaty Szydo byo efektem nie dominacji PiS, ale solidarnoci szerokiego obozu prawicy, ktra umoliwia tak dobry wynik licie Prawa i Sprawiedliwoci. Gdyby nie rezygnacja partii wspierajcych t list z samodzielnego apelu do wyborcw i z innych porozumie wyborczych – uzyskanie takiego wyniku byoby niemoliwe. Uznanie tego faktu to wymg zwyczajnego realizmu i odpowiedzialnoci. Obz, ktry nie przekroczy progu 40 % gosw musi przekonywa do siebie kolejne rodowiska, a nie ubezwasnowolnia te, ktre zdecydoway si z nim wsppracowa.

Prawica Rzeczypospolitej zostaa wykluczona z koalicji rzdowej, bo byo jasne, e nie zrezygnujemy dla adnych korzyci z naszej odpowiedzialnoci politycznej, zarwno w wymiarze ideowym (zaangaowanie na rzecz chrzecijaskiego charakteru naszego pastwa), jak i biecym (oceny dziaa wadzy z perspektywy racji stanu). Prawdopodobnie dlatego kierownictwo PiS zamao porozumienie wyborcze z Prawic Rzeczypospolitej i dopucio si pogwacenia wolnoci wyborw. Tylko tak mona bowiem zakwalifikowa niezarejestrowanie wikszoci kandydatw prawidowo zgoszonych na podstawie Porozumienia z Narodowego Dnia ycia RP 2012. Partie nie s zrzeszeniami prywatnymi, nie ponoszcymi odpowiedzialnoci publicznej. Ich znaczenie definiuje Konstytucja i potwierdza publiczne finasowanie z budetu pastwa. Maj by ciaami poredniczcymi umoliwiajcymi Polakom „wpywanie metodami demokratycznymi na ksztatowanie polityki pastwa” (por. art. 11 Konstytucji RP), a nie aparatem wyborczym swoich liderw. Cho pogwacenie porozumienia ND 2012 nie byo ani w czasie wyborw, ani w okresie tworzenia rzdu, ani nie jest dzi gwn przesank naszej polityki – nie zamierzamy ukrywa tych faktw przed opini publiczn, ani pomniejsza szkd, jakie takie dziaania wyrzdzaj dobru wsplnemu narodu.

W nadchodzcych miesicach od wadz Rzeczypospolitej oczekiwa bdziemy zdecydowanego wsparcia dla inicjatyw spoecznych zmierzajcych do zagwarantowania powszechnej ochrony ycia od poczcia. Jednoczenie – w perspektywie prac parlamentarnych nad spoeczn inicjatyw ustawodawcz – ktrej od pocztku udzielamy czynnego poparcia poprzez udzia w akcji zbierania podpisw – wyjaniamy, e nie widzimy potrzeby naruszania utrwalonej w polskim prawie zasady, e odpowiedzialno karn za zabicie dziecka pocztego ponosi aborter, a nie zgadzajca si na to matka (ktra przecie i tak pozostaje z psychicznymi i fizycznymi ladami mierci swego dziecka). Wany problem sprowadzania do Polski preparatw aborcyjnych wymaga prawnego przeciwdziaania, ale jest to moliwe bez naruszania tej utrwalonej i akceptowanej spoecznie zasady.

Kluczow spraw dla przyszoci narodu jest przeamanie kryzysu demograficznego. Program 500+ speni swoj rol, gdy przyniesie „efekt 500+”, a wic powrt do poziomu przynajmniej p miliona urodze dzieci rocznie. Zaniechania w dziedzinie polityki prorodzinnej, popenione przez wiele ostatnich lat przez rne rzdy, czyni ten cel trudniejszym. W przyszoci potrzebne bd wic dalsze dziaania, adresowane do rodzin wielodzietnych i bezporednio do matek (jak poczenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego w jednolity powszechny patny system opieki nad dzieckiem oraz wprowadzenie do sytemu emerytalnego uwzgldnienia iloci wychowanych). Niezbdnym warunkiem gbokiej zmiany spoecznej jest rwnie realizacja moralnych praw rodziny (takich na przykad jak przeciwstawienie si pornografizacji kultury masowej). Prawica Rzeczypospolitej bdzie take zdecydowanie wspiera prawa rodzin decydujcych si na edukacj domow swych dzieci. Nie uwaamy jej za jedyny kierunek zmian w polskiej edukacji, ale doceniamy motywy i wag spoeczn tego ruchu.

Na forum midzynarodowym Polska musi by gotowa do zajcia zdecydowanego stanowiska w sprawie koniecznych zmian w Unii Europejskiej. Przede wszystkim naley przypomnie wszystkie niezrealizowane polskie postulaty w tym zakresie. Unia – wanie w warunkach realnego pluralizmu kulturowego – powinna z szacunkiem traktowa ycie chrzecijaskie swoich narodw. Szacunek ten musi obejmowa podstawy adu spoecznego – prawo do ycia i prawa rodziny. Dlatego Unia powinna zaniecha wszelkich form wspierania aborcjonizmu i politycznego ruchu homoseksualnego. Unia musi wycofa si rwnie z narzucania imigracyjnej polityki multikulturalizmu pastwom Europy rodkowej. Natomiast kraje naszego regionu maj prawo korzysta z tych samych instrumentw rozwoju gospodarczego (racjonalna pomoc publiczna), z jakiego korzystay i mog korzysta Niemcy na obszarach objtych zjednoczeniem. Polskie rolnictwo musi korzysta z tej samej pomocy i tych samych warunkw konkurencyjnych, co rolnictwo w pastwach zachodniej Europy. Czas rwnie, by jasno stwierdzi, e zmiany dotyczce unii walutowej, ktre nastpoway w ostatnich latach – zwalniaj nas z jakichkolwiek zobowiza w tym zakresie i Polska chce trwale zachowa sw walut narodow.


W imieniu Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej –

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]