Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-03-2008
Pospieszna ratyfikacja na pewno nie wzmocni Polski - rozmowa z Markiem Jurkiem w "Naszym Dzienniku"

Z Markiem Jurkiem, liderem Prawicy Rzeczypospolitej, rozmawia Artur Kowalski

Mamy kolejny dzie ktni midzy dwoma najwikszymi ugrupowaniami parlamentarnymi, ktre deklaruj, e popieraj traktat reformujcy. Padaj sowa o kompromitacji na arenie Unii Europejskiej, jeeli go nie ratyfikujemy. Co w rzeczywistoci bdzie oznaczao to, e nie przyjmiemy traktatu?

- Wtedy nie wejdzie w ycie niekorzystny dla Polski (i rwnie dla Europy!) traktat. Na pewno wtedy - jak Dania po Maastricht - bdziemy proszeni o zgoszenie korekt do traktatu. Poza tym z zatrzymania ratyfikacji traktatu wielu byoby w Europie zadowolonych, bo chtnych do dalszej debaty bdzie wicej. "Domknicie" obecnej wersji parakonstytucji to dzieo Angeli Merkel i prezydencji Niemiec. Przypomn, e Polska od momentu, gdy Konwent Valery'ego Giscarda d'Estaing przedstawi projekt konstytucji dla Unii Europejskiej, zajmowaa bardzo aktywne stanowisko w tej dyskusji. Pod presj opinii publicznej zaczy to jeszcze rzdy lewicowe. Polska w porozumieniu z Hiszpani odrzucia pierwszy projekt tego traktatu, a potem wsplnie z grup popierajcych nas pastw wystpia w obronie wartoci chrzecijaskich. Te aktywne negocjacje i determinacja potwierdzona sprzeciwem utoroway premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi drog do wynegocjowanego "yes" - budetu na lata 2007-2013. Nasza pozycja negocjacyjna bya mocna, bo partnerzy widzieli, e swoje oczekiwania traktujemy nie deklaratywnie, nie retorycznie, ale serio. Dzi pospieszne, z oklaskami, ratyfikowanie traktatu, ktry odrzuci polskie postulaty, nie tylko bdzie urgao naszej godnoci narodowej, ale obniy nasz pozycj wrd pastw Unii Europejskiej na wiele lat. Polskie postulaty bd dugo jeszcze traktowane jako propaganda na uytek opinii wewntrznej, z ktrej si prdzej czy pniej i tak wycofamy.

Czy to oznacza, e w ktrym momencie zmienilimy swoje stanowisko?
- O tym, e Polska przeorientowaa swoje stanowisko negocjacyjne, wiadcz wypowiedzi Jarosawa Kaczyskiego, ktry dzi - gdy mwi, e mogo by znacznie gorzej - odwouje si nie do wstpnych polskich postulatw, ale do konstytucji Giscarda. A ta, przypomn, bya zdecydowanie odrzucona przez nasz opini w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

Politycy Platformy Obywatelskiej mwi, e dojdzie do naszej kompromitacji, jeli nie uda si w Polsce ratyfikowa traktatu. Bdziemy skompromitowani? Czy Francja bd Holandia, ktre odrzuciy poprzedni unijn konstytucj, si skompromitoway?
- Pozycja Francji i Holandii ulega wzmocnieniu. Francuzw raziy zewntrzne znamiona pastwowoci przydawane Unii Europejskiej. Z tego ostatecznie zrezygnowano. Ale przypomn, e wczeniej byy podobne przypadki, e pastwa, ktre otwarcie okazyway swj sprzeciw, wyranie potem zyskiway. Dania uzyskaa cay szereg przywilejw wewntrz Unii wanie dlatego, e odrzucia traktat z Maastricht. Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher uzyskaa z kolei trwae zmniejszenie skadki brytyjskiej, dlatego e sprzeciwiaa si, twierdzc, e wyliczona pierwotnie wysoko skadki nie odpowiada korzyciom Wielkiej Brytanii wynikajcym ze wsplnej polityki rolnej. Kraje, ktre domagay si respektu dla swojego stanowiska narodowego, z reguy wzmacniay swoj pozycj w Unii.

A co si stanie, jeli traktat ratyfikujemy?

- Bdziemy mieli znaczne pogorszenie zasad wsppracy europejskiej i pozycji Polski w UE. Od strony podejmowania decyzji wikszociowych bdzie sytuacja, w ktrej za ca Uni moe decydowa 15 pastw starej Unii (dokadnie to oznacza 55 proc. pastw reprezentujcych 65 proc. ludnoci). Decyzje podejmowane wczeniej w drodze uzgodnie bd mogy by podejmowane tak, jakby w Unii nie byo Polski, Czech czy Litwy. To otwiera drog do uzalenienia, bo kraje wiadome zalenoci od silniejszych bd skazane na ulego i na zabieganie o przychylno silniejszych, dominujcych pastw w Unii. Biorc pod uwag fakt, e wielkim zadaniem Unii Europejskiej jest ograniczenie, a nastpnie likwidacja barier rozwoju materialnego midzy Europ, ktra korzystaa z wolnoci, a t Europ, ktra dopiero w latach 80. zostaa uwolniona spod dominacji sowieckiej, stworzenie takiej nierwnoci decyzyjnej w UE powanie utrudni polityk solidarnoci. Istnieje powana obawa, e przysze budety UE bd znacznie mniej solidarne ni obecny. Stwarza to szczeglne zagroenie dla zakresu dziaania wsplnej polityki rolnej. Jej ograniczenie oznaczaoby w praktyce, e polscy rolnicy nigdy nie bd korzystali z takich dopat, jak rolnicy niemieccy czy francuscy. Dlatego e gdy dojdziemy do 100-procentowych dopat, owe 100 proc. bdzie sum znacznie nisz ni dzi.

Spr wok traktatu w Polsce toczy si w tej chwili nie wok "tak" lub "nie" dla traktatu, lecz wok poprawek Prawa i Sprawiedliwoci majcych zabezpieczy to, co zostao wynegocjowane.
- To jest gra pozorw. Obie wielkie partie polityczne nie rni si w ocenie tego traktatu. Z duym zaenowaniem suchaem posw PiS, ktrzy oburzali si w Sejmie, e podwaa si ich poparcie dla traktatu lizboskiego. A na czym miayby polega owe "zabezpieczenia"? Mwi si na przykad o zabezpieczeniach adu moralnego. Ale przecie w podstawowym tekcie traktatu umieszczono koncept orientacji seksualnych ze synn formu "zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji". Przecie wiemy, e ten "zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji" sta si podstaw dyskryminacji Republiki Woskiej, ktra zostaa pozbawiona prawa udziau w Komisji Europejskiej wczeniej wskazanego przez siebie kandydata, profesora Rocco Butiglionego, ktry przyznajc si na poy prywatnie, e wierzy w zasady moralnoci chrzecijaskiej, zosta oskarony o homofobi. To wielki skandal, e polscy negocjatorzy tak lekcewaco odnieli si do opinii katolickiej i w ogle nie zakwestionowali tego punktu ani nie domagali si umieszczenia praw rodziny wrd zasad podstawowych Unii. Wyczenie Karty Praw Podstawowych niewiele tutaj zmienia, bo chodzi o punkty umieszczone bezporednio w traktacie reformujcym. Oznacza to bdzie, e Polska bdzie podlega nieustannej presji wanie w oparciu o te przepisy. Nie mwic ju o tym, i jest to zwyczajna zdrada pamici Jana Pawa II, ktry wierzy w to, e bdziemy w Unii Europejskiej bronili personalistycznej koncepcji praw czowieka przed koncepcj praw przeciwstawianych Dekalogowi.

O co w takim razie caa ta awantura w naszym Sejmie?
- Obie partie porzuciy swoje zobowizania spoeczne. Platforma Obywatelska obiecywaa do mierci broni obecnej pozycji Polski w Unii Europejskiej wynikajcej z traktatu nicejskiego. PiS ogosio program "Europy Solidarnych Narodw" i "Polski katolickiej w chrzecijaskiej Europie". Dzi zajmuj jednakowe stanowisko, jeeli chodzi o ocen traktatu reformujcego, ale jednoczenie - walczc zaarcie o wadz - szukaj paszczyzn, na ktrych si bd rni. Im mniej si rni realnie, tym wicej rnic demonstruj.

Pojawia si koncepcja powrotu do referendum w sprawie ratyfikacji traktatu...
- Referendum jest ostatni instancj, przez ktr opinia publiczna moe si sprzeciwi temu traktatowi. Jednak dzi Polacy s bez przerwy dezorientowani, jeli chodzi o sens tego traktatu. Wmawia si ludziom, e to gosowanie nad udziaem Polski w Unii Europejskiej albo nawet nad jej istnieniem. Dlatego wyborcy, ktrzy uwierzyli w program "Europy Solidarnych Narodw", powinni si przede wszystkim domaga od Prawa i Sprawiedliwoci odrzucenia tego traktatu. Nie na niby, z ubolewaniem nad odrbnoci pogldw ministra Religi czy minister Gsickiej, ale po PiS-owsku. Jeli PiS bdzie chciao - traktat bdzie odrzucony. Jeli bdzie przyjty - bdzie to znaczy, e PiS go chciao, nawet jeli na pokaz lub dla spokoju sumienia zagosuje przeciw niemu bardzo wielu posw. Tu potrzeba 154 gosw, i PiS ma je z zapasem. To wadza, za ktrej sprawowanie odpowiada.

rdo: Nasz Dziennik, 18 marca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]