Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-09-2013
Skandaliczny projekt w Sejmie. Zaprotestuj!

Sejm pracuje nad projektem ustawy, ktra moe wprowadzi uprzywilejowan pozycj rodowisk homoseksualnych, a zakneblowa usta ich krytykw.

Chodzi o nowelizacj Ustawy o wdroeniu niektrych przepisw UE w zakresie rwnego traktowania (druk sejmowy nr 1051), ktra przesza ju w Sejmie przez pierwsze czytanie i jej uchwalenie jest, niestety, bardzo prawdopodobne. Odesanie projektu do dalszych prac popara wikszo posw PO oraz SLD i Ruch Palikota.

Analiza projektu, dokonana przez Fundacj Centrum Wspierania Inicjatyw dla ycia i Rodziny oraz Centrum Prawne Ordo Iuris prowadzi do wniosku, e nowe prawo doprowadzioby do tego, e publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi byoby szczeglnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowa byby karany. Co gorsza, osoba lub instytucja oskarona o dyskryminacj musiaaby udowodni swoj niewinno. Projekt zakada te obowizek wsppracy organw pastwa i samorzdu z organizacjami homoseksualnymi (LGBT) w zakresie realizowania tzw. programw antydyskryminacyjnych, co w praktyce oznaczaoby zwalczanie postaw prorodzinnych i promowanie niemoralnych zachowa za pienidze podatnikw i przy wykorzystaniu instytucji pastwowych.

Szczegowe analizy ekspertw z Centrum Prawnego Ordo Iuris mwi, e wprowadzenie proponowanych przepisw doprowadzioby do ograniczenia wolnoci sowa. Nowelizacja zakada bowiem wprowadzenie nowych przesanek dyskryminacji (chodzi o „tosamo pciow” i „ekspresj pciow”), a jednoczenie obejmuje antydyskryminacyjnym prawem take rodki masowego przekazu. Co wicej, dotychczasowa definicja molestowania (kade zachowanie, ktrego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszajcej, wrogiej, poniajcej, upokarzajcej lub uwaczajcej atmosfery), zostanie znacznie rozszerzona. Tak wic aktami molestowania mogyby by take treci publikowane w mediach oraz w reklamie. Niebezpieczestwo dla wolnoci sowa jest tym wiksze, e nowelizacja, obok istniejcej dotychczas moliwoci dochodzenia odszkodowania, przewiduje dodatkowo moliwo dochodzenia zadouczynienia finansowego. Osoba uznajca si za dyskryminowan nie musiaaby wykaza poniesienia szkody, by je uzyska. Prowadzioby to do sytuacji, w ktrej wszelkie treci medialne, ktre kto subiektywnie uzna za stwarzajce „zastraszajc, wrog, poniajc, upokarzajc lub uwaczajc atmosfer”, bd mogy by uznane za przejaw zakazanej ustawowo dyskryminacji. Moe to prowadzi do cenzury represyjnej narzucanej za porednictwem sdw, a w dalszej kolejnoci do medialnej autocenzury ze wzgldu na wysoce prawdopodobne konsekwencje finansowe - ostrzegaj specjalici z Ordo Iuris.

Dodaj, e projektowane, nowe brzmienie art. 2 ust. 1 ustawy rozszerza ochron rwnie na osoby prawne (m.in. stowarzyszenia i fundacje) oraz jednostki organizacyjne bez osobowoci prawnej. W poczeniu z rozszerzeniem pojcia molestowania prowadzioby to do bezprecedensowego uprzywilejowania organizacji LGBT, ktre bd mogy z powodzeniem wytacza procesy wszystkim podmiotom prezentujcym treci niezgodne z ich wiatopogldem. Ciar dowodu przerzucony byby na pozwanego. To dziennikarz lub redakcja musieliby udowadnia, e nie molestowali.

Projekt, zgoszony przez grup posw SLD i Ruchu Palikota ograniczyby take swobod dziaalnoci gospodarczej. Po wprowadzeniu nowelizacji nie mona byoby ju odmwi wiadczenia usug w sytuacjach wywoujcych konflikt sumienia u chrzecijan lub ydw (np. obsugi homolubw czy imprez agresywnie promujcych zachowania homoseksualne). Odmowa mogaby skutkowa oskareniem o dyskryminacj i koniecznoci wypacenia odszkodowania lub zadouczynienia. W dodatku, w ewentualnym procesie przed sdem to dostawca towarw lub usug musiaby udowodni, e nie kierowa si wzgldem na orientacj seksualn, ekspresj lub tosamo pciow.

Projektodawcy chc rwnie, aby przepisy ustawy dotyczyy wszelkich usug edukacyjnych - nie tylko tych, wiadczonych przez placwki owiaty i szkolnictwa wyszego, ale i kursw jzykowych, zawodowych, doskonalcych itp. Jedyny wyjtek polega na tym, e szk ksztaccych oddzielnie chopcw i dziewczta nie mona byoby oskary o dyskryminacj. Ale szkoa mska nie mogaby np. odmwi zatrudnienia homoseksualisty jako nauczyciela WF-u.

Proponowane prawo doprowadzioby do sytuacji, w ktrej zatrudnianie kobiet jako sekretarek lub mczyzn jako tragarzy mogoby by uznane za akt dyskryminacji utrwalajcy stereotypy pciowe. Oznaczaoby take konieczno tworzenia specjalnych reklam, uwzgldniajcych osoby prowadzce homoseksualny tryb ycia.

Sam przekonaj si, e to nie przesada. Zobacz, jak wyglda ustawa antydyskryminacyjna dzi, a czego domagaj si projektodawcy z SLD i Ruchu Palikota.

Tutaj znajdziesz projekt ustawy z uzasadnieniem.

Tutaj znajdziesz rwnolege teksty obecnego i projektowanego prawa.

Tutaj znajdziesz Analiz Ordo Iuris projektu ustawy.

Tutaj znajdziesz analiz ogranicze wolnoci gospodarczej.

Tutaj znajdziesz analiz ogranicze wolnoci sowa.

Podobne projekty odrzucili ju Anglicy, Irlandczycy i Austriacy. Niestety, wprowadzenie takiego prawa w Polsce jest bardzo prawdopodobne.

Potrzebny jest wic spoeczny protest! Organizuje go Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla ycia i Rodziny oraz Centrum Prawne Ordo Iuris.

Aby si do niego przyczy, naley wej na internetowa stron: www.stopdyktaturze.pl
__________________________________

Jeli jeste przeciwny
- lekcewaeniu wartoci moralnych na ktrych opiera si maestwo i rodzina
- wizytom w szkoach dziaaczy politycznego ruchu homoseksualnego
- niszczeniu chrzecijaskich podstaw naszej kultury narodowej
przycz si do protestu na stronie www.stopdyktaturze.pl oraz
we udzia w oglnopolskim protecie przeciw zorganizowanej demoralizacji 12 padziernika 2013r. o godz. 12:00 pod kuratoriami w caej Polsce a w Warszawie pod Biurem Penomocnika Rzdu do Spraw Rwnego Traktowania (Al. Ujazdowskie1/3)

szczegy protestu - https://www.facebook.com/events/458612624237108/Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]