Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-05-2013
Piotr Strzembosz: Polska, to dziki kraj

Niedawny wyrok uniewinniajcy by posank Platformy Obywatelskiej Beat Sawick wzbudza ogromne kontrowersje nie tylko dlatego, e uniewinnienie apwkarza jest samo w sobie bulwersujce, ale z powodu uzasadnienia Sdu Apelacyjnego i reakcji na to uzasadnienie politykw obozu rzdzcego oraz "wiodcych" mediw.

W polskim systemie prawnym nie obowizywaa dotd zasada, e dowody pozyskane w sposb niezgodny z prawem uniemoliwiaj skazanie osoby oskaronej (na marginesie - odrbne postpowania wyjaniajce, w tym sdowe, nie potwierdzay tezy, e dowody w tej sprawie zdobyto niezgodnie z prawem). W dziesitkach przypadkw podsdni byli skazywani i odsiadywali kary nawet wtedy, gdy dowody byy z ca pewnoci gromadzone w sposb niewaciwy lub, na przykad, na podstawie nagra, na ktre zgody nie wyrazi Sd ani inny uprawniony do tego organ (np. nagranie Lwa Rywina dokonane przez Adama Michnika).

Politycy Platformy Obywatelskiej i sprzyjajce im media chrzkaj niemrawo, e postpowanie Sawickiej byo naganne a nawet „obrzydliwe”, „ale c - procedury rzecz wita” i z powodu nieprzestrzegania owych procedur przez CBA pod kierownictwem Mariusza Kamiskiego, naley, w imi legalizmu, akceptowa a nawet pochwali sdowe uniewinnienie.

Politycy PO i „wiodce” media nie s konsekwentne

W przypadku wyjaniania katastrofy smoleskiej, sprawy wielokro waniejszej, bo nie jednostkowej, ale dotyczcej caego pastwa i wszystkich Polakw, ci sami politycy i te same media wykazyway i wykazuj si zadziwiajc dezynwoltur w stosunku do obowizujcych procedur i wymogw prawnych. Premier Donald Tusk i inni przedstawicieli polskich wadz, nie baczc na regulacje prawne, procedury i wymogi nakadane na funkcjonariuszy pastwowych, zawarli i realizuj niezgodn z polskim i midzynarodowym prawem, a na dodatek w pewnym zakresie utajnion, umow z obcym pastwem. Nie wywouje to powszechnej dezaprobaty, a wrcz przeciwnie - chr klakierw przeciga si w dowodzeniu, e inaczej si nie dao, e tak naley.

Premier Tusk, minister Arabski, minister Kopacz, prokurator Parulski i inni wysocy przedstawiciele polskiego pastwa i polskiej administracji nie przejli si obowizujcymi procedurami, normami i wymogami prawa w kwestii postpowania po mierci polskich obywateli, przepisami dotyczcymi sekcji zwok, ich identyfikacji, przewoenia ich z terenu obcego pastwa, dotyczcymi gromadzenia i przechowywania dowodw rzeczowych, a wczesny marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski ogosi si penicym obowizki Prezydenta bez zachowania procedur wymaganych przez prawo (zanim sporzdzono akt zgonu Lecha Kaczyskiego lub w inny formalny sposb stwierdzono jego mier). To jest „w porzdku”, a skuteczna akcja CBA, w wyniku ktrej ujawniono, e wany polityk "krci lody" ma by zniweczona, bo nie dopeniono - pono - jakim formalnociom?

W III RP nie obowizuj prawo i procedury, a raczej obowizuj, ale wybirczo.

Przepisy prawa i czsto nieatwe do spenienia procedury formalne s egzekwowane w stosunku do zwykych obywateli. Sd, urzd skarbowy czy komornik, bez skrupuw egzekwuj prawo, bo zwyky obywatel czego zapomnia, zaniecha czy nie dopeni, ale ta zasada nie siga zbyt wysoko, nie obejmuje niektrych osb na eksponowanych stanowiskach, osb majcych wyszy status spoeczny lub majtkowy. Minister Nowak „zapomnia” wpisa do rejestru korzyci drogich zegarkw, czyli nie przestrzega obowizujcego w Polsce prawa, a jego koledzy z rzdu wymylaj nowe obostrzenia, wedug ktrych trzeba bdzie paci haracz za uytkowanie samochodu subowego lub subowego komputera. Dla kogo pisz nowe prawo? Nie dla wszystkich, ale dla „zwykych” obywateli, bo dzi rzdzcy lekcewa i ignoruj istniejce wymogi.

Prawo siga i tych ze wiecznika

Oczywicie niektre wymogi prawa s egzekwowane od monych i ustosunkowanych. Lew Rywin czy Roman Kluska zostali potraktowani z ca surowoci. To nie byli sabi, zagubieni, biedni obywatele. Oni byli moni, ustosunkowani i pozornie silni, ale w newralgicznym momencie stali po niewaciwej stronie. Nie byli "swoimi" dla Gazety Wyborczej lub wadzy politycznej i administracyjnej. Beata Sawicka, bya posanka PO, stoi po "waciwej" stronie w III RP, wic jej czyny, jej wtpliwa postawa moralna, jej przestpcza dziaalno, zostay osdzone, ale nie zostay ukarane. Na razie...

Aparat pastwa przepisy prawa wykorzystuje w niejasny sposb do niejasnych celw

Jeli jest to w danej chwili wygodne, to aparat pastwa powouje si na „liter” prawa, nawet wbrew jego „duchowi”, a jeli nie jest to wygodne, to odwrotnie - „duch” prawa dominuje nad „liter”. Albo Beata Sawicka powinna siedzie w wizieniu za swoje czyny, albo Lew Rywin nie powinien siedzie za swoje sowa. Tak by powinno, ale nie jest, bo Polska to kraj peen przepisw, norm i regulacji zapisanych w Konstytucji, kodeksach, rozporzdzeniach. Ale tak naprawd „Polska, to dziki kraj"…

Piotr StrzemboszSkomentuj w mediach:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]