Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-09-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej – Nigdy wicej Lizbony!

Win za dzisiejszy kryzys ekonomiczny Europy ponosz politycy, ktrzy dc do utworzenia wyposaenia Unii Europejskiej w kompetencje pastwa i do osabienia pastw narodowych wprowadzili jedn walut w krajach europejskich, niezdolnych do rzeczywistego stworzenia wsplnego obszaru walutowego.

Siln stron polskiej gospodarki jest zachowywanie przez nas zotego. Nasza waluta stanowi zasadniczy czynnik konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw i towarw. Likwidacja zotego doprowadziaby w naszym kraju – jak we wszystkich krajach, gdzie wprowadzano euro – do obnienia poziomu ycia rodzin. To zwikszyoby emigracj modziey, spowodowao pogbienie kryzysu demograficznego, wywoao nowy kryzys gospodarczy – bo gospodarka nie moe dobrze funkcjonowa w uboejcym spoeczestwie, w warunkach sabego popytu wewntrznego –
gdy rodziny musz ogranicza zakupy.

Politycy odpowiedzialni za wprowadzenie unii walutowej zamiast uzna swe bdy –jeszcze bardziej radykalizuj swoj polityk. Pakt fiskalny – poparty przez rzd Tuska – oznacza wprowadzenie
w krajach euro (i w krajach, ktre euro przyjm) zewntrznej kontroli nad polityk budetow: nad polityk prorodzinn, wydatkami inwestycyjnymi, polityk spoeczn. Polska nigdy nie przyjmowaa takich zobowiza. Pakt fiskalny – zmieniajc reguy unii walutowej – zwalania Polsk z wszelkich zobowiza dotyczcych przyjcia euro. Nie mona zawiera umw midzynarodowych na jednych warunkach – a wykonywa na innych. Pamitamy, e tak wanie stao si z pozycj Polski na forum Unii Europejskiej, ktr okreli traktat nicejski. Jego zasady zostay odwoane zaraz po wejciu Polski (i innych pastw Europy rodkowej) do Unii – najpierw w ostatecznie odrzuconej Konstytucji dla Europy, potem w pakcie lizboskim. Nigdy ju nie powinnimy zgadza si na tak przedmiotowe traktowanie naszego kraju, umowy nie mog obowizywa tylko jednej strony.

Dzi przysza pora, by nie tylko powiedzie, e chcemy zachowa zotego – ale e go zachowamy! Jeli Polska nie powie tego dzi, rzd PO przy pierwszej zmianie nastrojw spoecznych i sytuacji gospodarczej w Europie, powoujc si na ponowienie zobowiza do wprowadzenia euro – zapomni o wszystkich dzisiejszych zastrzeeniach i doprowadzi do likwidacji waluty narodowej.

Prowadzimy nasz akcj, by nigdy ju nie powtrzya si sytuacja traktatu lizboskiego – gdy politycy podejmowali zobowizania szkodliwe dla Polski, bo opinia publiczna nie reagowaa do mocno. Zrobimy wszystko, by zmobilizowa spoeczestwo do obrony zotego, na rzecz zachowania budetowych kompetencji naszego pastwa i zdolnoci Rzeczypospolitej do prowadzenia samodzielnej, aktywnej i sprawczej polityki na forum europejskim.

Polska musi zachowa kontrol nad wasn przyszoci. Nigdy wicej Lizbony!

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

_____________________

W mediach

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]