Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-08-2012
Deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej przed IV Zjazdem Polonii i Polakw

Na wiecie, poza granicami Rzeczypospolitej, mieszka ponad 20 milionw Polakw i osb polskiego pochodzenia. Niewiele narodw dysponuje tak olbrzymim kapitaem spoecznym w wiecie – rzesz rodzin i ludzi, ktrzy mog polsko i sprawy polskie reprezentowa poza granicami kraju.

Obowizkiem Pastwa Polskiego jest doprowadzenie do moliwie najpeniejszej wsppracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej ze wszystkimi polskimi instytucjami spoecznymi na wiecie.

Pastwo Polskie cigle nie wiadczy nalenego wsparcia Polakom i instytucjom polskim na ziemiach, ktre po drugiej wojnie wiatowej znalazy si poza granicami Rzeczypospolitej. Ostatnio doszo wrcz do zaniechania dotychczasowej pomocy dla polskich mediw (prasy oraz programw radiowych i telewizyjnych) dla Polakw z Ukrainy, Litwy, Biaorusi, otwy, Modawii! rodowiska polskie na Wschodzie alarmuj opinie publiczn informacjami o niebezpieczestwie upadku wielu polskich instytucji medialnych.

Prawica Rzeczypospolitej przypomina wic i bdzie nadal przypomina wszystkim wadzom publicznym Rzeczpospolitej o obowizku staego i efektywnego zaangaowanie na rzecz polskiego ycia spoecznego i kulturalnego na Wschodzie.

Przypominamy, e od osiemnastu lat nie s realizowane postanowienia traktatu polsko-litewskiego, dotyczce praw Polakw na Litwie. Raz jeszcze wzywamy do powoania rzdowo-parlamentarnej komisji do zbadania realizacji postanowie Traktatu polsko-litewskiego wobec mniejszoci polskiej na Litwie i ogoszenia stosownego raportu.

Moralnym obowizkiem Pastwa Polskiego jest opieka nad potomkami ofiar przeprowadzonej przez ZSSR eksterminacji Polakw na polskim pograniczu, szczeglnie na wschodnim Podolu. Polacy deportowani do Kazachstanu maj prawo do skutecznej akcji repatriacyjnej i powrotu do Polski. W sytuacji cakowitego upadku programu „Rodak”, w ramach ktrego Polska sprowadzaa rocznie po kilka rodzin z Azji rodkowej, istnieje absolutna potrzeba wsparcia spoecznej inicjatywy zapocztkowanej przez Prezesa Wsplnoty Polskiej p. marszaka Payskiego i Zwizek Repatriantw RP.

Jak to moliwe, e dwm milionom Polakw mieszkajcych w Niemczech nie przywrcono dotd statusu mniejszoci narodowej, ktry Polakom w Niemczech odebrano dopiero po kilku latach rzdw hitlerowskich, w czasie trwajcej ju okupacji w Polsce? Dlaczego cigle tolerujemy asymetri w traktowaniu mniejszoci po obu stronach polsko-niemieckiej granicy? Dlaczego federalne wadze Niemiec uchylaj si od odpowiedzialnoci za brak realizacji przez kraje zwizkowe polskich praw edukacyjnych i kulturalnych (tylko co trzydziesty mody Polak korzysta w Niemczech z nauki jzyka polskiego!), zawartych w Traktacie o dobrym ssiedztwie i przyjaznej wsppracy z 1991, ktry zosta przecie ratyfikowany przez cae Niemcy?

Do pomocy Pastwa Polskiego ma prawo nowa emigracja ekonomiczna w krajach Unii Europejskiej. Polska musi zrobi wszystko, by zagwarantowa im samym opiek w zakresie prawa pracy, a ich dzieciom moliwo wczenia si w kadej chwili w polski system edukacyjny. Trzeba rozwija, a nie ogranicza, polsk aktywno edukacyjn w krajach zachodnich.
Polityka zagraniczna i kulturalna Rzeczypospolitej musi obejmowa obron dobrego imienia Polski i Polakw. W tym celu opowiadamy si za zagwarantowaniem jej ram instytucjonalnych, najlepiej w ramach Instytutu Pamici Narodowej. Do wsppracy z powoanym w tym celu urzdem powinny by zobowizane wszystkie polskie placwki dyplomatyczne.

Przypominajc powinnoci Pastwa Polskiego w zakresie czynnej solidarnoci ze wsplnotami polskimi rozsianymi po wiecie – skadamy wyrazy najwyszego uznania i szacunku dla Wszystkich, ktrzy pracuj dla zachowania i rozwoju ycia polskiego we wszystkich krajach, gdzie yj Polacy. Szcz Boe Waszej pracy!


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-)Krzysztof Kawcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Jan Abgarowicz
Wiceprzewodniczcy Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]