Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-07-2012
Projekt rezolucji autorstwa Marszaka Marka Jurka

Sejm wzywa wszystkie wadze publiczne, a w szczeglnoci ministerstwa zdrowia i sprawiedliwoci oraz urzdy rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka, do podejmowania konkretnych dziaa w obronie ycia i zdrowia dzieci pocztych in vitro, zgodnie z przepisami prawa uznajcymi, e „dzieckiem jest kada istota ludzka od poczcia” (art. 2 ust. 1 ustawy o rzeczniku praw dziecka) i skonkretyzowanymi w wielu przepisach prawa. Sejm Rzeczypospolitej przypomina w szczeglnoci swoje stanowisko (zawarte w uchwale z 21 lipca 2006), e „niszczenie ludzkich embrionw (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujcy prawnokarn ochron zdrowia dziecka pocztego”.

Uzasadnienie:
Debata na temat praktyki zapodnienia in vitro powinna toczy si w kontekcie obowizujcego prawa, a szczeglnie – w kontekcie dotykajcej bezporednio problemu, istniejcej ochrony praw dzieci pocztych. Ochrona ta dotyczy – co potwierdza wiele ustaw – ycia dziecka od momentu poczcia, a nie jakiegokolwiek innego momentu jego prenatalnego ycia. Rna co do stopnia (ze wzgldu na zdolno samodzielnego przeycia dziecka), wyjtki od samej zasady ochrony ycia ochrona ta zastrzega wycznie dla okresu ycia dziecka w onie matki, w przypadku ci cakowicie niechcianych (przypadek gwatu) lub o nieprzewidzianym przebiegu i konsekwencjach. W adnym wypadku nie dopuszcza zamierzonego zabicia dziecka wiadomie pocztego, na przykad ze wzgldu na brak podanych cech (choby pci). Tym bardziej nie zezwala na zabicie dziecka w ramach zamierzonej selekcji.

Art. 152 i 153 Kodeksu Karnego mwice o „przerywaniu ciy” stanowi wic jedynie wyjtek od oglnej zasady ochrony ycia. Mwic oglnie o „dziecku pocztym” nie czyni adnego rozrnienia na dzieci poczte in vitro, w warunkach laboratoryjnych, albo in ventre, w onie matki. Tym bardziej nie zawieraj zgody na zabicie dziecka pocztego poza onem matki. Zapodnienie in vitro nie jest te niczym innym, jak tylko wiadomie zamierzonym, pozaustrojowym, rozpoczciem pierwszego etapu ciy. Zapodnienie in vitro ma sens tylko w odniesieniu do ciy, tylko poprzez naturaln ci moe zrealizowa swj cel. Dziecko poczte in vitro ma wic prawo do penej ochrony wynikajcej z tych przepisw.

Jeszcze wyraniej (i niezalenie od wyej omwionych przepisw) potwierdza to art. 157a Kodeksu Karnego, uznajcy za przestpstwo „uszkodzenie ciaa dziecka pocztego lub rozstrj zdrowia zagraajcy jego yciu”. Sejm przed piciu laty, ogromn, ponad 83-procentow wikszoci gosw, wyranie stwierdzi (we fragmencie cytowanym w uzasadnianym projekcie Uchway), e niszczenie ycia dziecka w fazie embrionalnej narusza zarwno Konstytucj, jak i w szczeglnoci przywoany wyej przepis prawa karnego.

W tej samej Uchwale – odnoszc si do praktyki niszczenia ycia dzieci w fazie embrionalnej – Sejm stwierdzi, e „instrumentalne wykorzystywanie ciaa ludzkiego i niszczenie ycia pocztego jest drastycznym naruszeniem praw czowieka. Nie mona go usprawiedliwi adnymi okolicznociami i naley tych praktyk zaniecha, niezalenie od intencji, dla ktrych s podejmowane”.

Fakt przeprowadzania zabiegw sztucznego zapodnienia in vitro jest cigle przedmiotem szerokiej debaty publicznej. Od oceny samych zabiegw – co jest przedmiotem trwajcej debaty publicznej i moe sta si przedmiotem prac ustawodawczych – waniejsza jest jednak odpowiedzialno za ycie ju pocztych t drog dzieci.

Bezporednim skutkiem przedstawionej rezolucji powinno by potwierdzenie prawnej niedopuszczalnoci niszczenia ycia dzieci pocztych pozaustrojowo, a take konieczno dokonania oceny innych praktyk, takich jak zamraanie zarodkw, z punktu widzenia prawa do zdrowia, przysugujcego dziecku od poczcia, potwierdzonemu rwnie w art. 39 Konstytucji RP.
______________________________________

wicej o rezolucji w mediachCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]