Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-03-2012
Rzeczpospolita - Marek Jurek: Zy w samej swej istocie

75 lat temu Rzym w encyklice „Divini Redemptoris" potpi komunizm – pisze polityk

W poowie lat 30., wobec rosncego zagroenia dla pokoju, przeladowa Kocioa i nasilenia politycznego ekstremizmu, papie Pius XI zacz rozwaa wydanie antytotalitarnego Syllabusa, zbioru wspczesnych bdw. Dokument mia nawizywa do podobnego zbioru b. Piusa IX, w ktrym papie ten wyliczy bdy liberalizmu. Nowy Syllabus przygotowa mia wiat katolicki do przeciwstawienia si wyzwaniom XX wieku: rasizmowi, radykalnemu nacjonalizmowi i pastwowemu totalitaryzmowi. W 1935 r. zadanie opracowania projektu dokumentu otrzyma ojciec Wodzimierz Ledchowski, genera jezuitw, brat w. Urszuli Ledchowskiej. Ostatecznie jednak Pius XI zdecydowa si na szersze i bardziej duszpasterskie opisanie wspczesnych tyranii. Powsta z tego „antytotalitarny tryptyk", ogoszone niemal jednoczenie w marcu 1937 r. trzy encykliki: najpierw o hitleryzmie „Mit brennender Sorge", potem o antykatolickiej dyktaturze w Meksyku „Firmissimam constantiam", a pomidzy nimi, ogoszona 19 marca, antykomunistyczna encyklika „Divini Redemptoris".

Pius XI opisywa komunizm nie tylko jako polityczn tyrani, ale te jako metodyczny bunt przeciw caej zastanej kulturze, nie tylko samej cywilizacji chrzecijaskiej, ale i jej podstawom, opartym na grecko-rzymskim dziedzictwie. Opis ten duo gbiej od pniejszych teorii totalitaryzmu opisywa intencje i kierunek rewolucji bolszewickiej, otwarcie przecie przedstawione w „Pastwie i rewolucji" Lenina. Przywdca bolszewikw rozwiza antynomi absolutnej wadzy rewolucyjnej i anarchistycznego ideau komunizmu, budujc pastwo systematycznie zwalczajce wszelkie przejawy dawnego spoeczestwa: rodzin i wasno, tradycj i instytucje obywatelskie, a przede wszystkim religi. Wadza bya narzdziem, ale narzdziem totalnym – wobec cakowitego zanegowania przyrodzonego prawa moralnego.

Papie wzywa wic biskupw caego wiata, by odrzucali propagand komunistyczn nawet wtedy, gdy gosi rzeczy czciowo suszne, bowiem – jak pisa w najgoniejszym art. 58 encykliki – „komunizm jest zy w samej swej istocie". Za propagand pokojow kryje si bowiem jedynie ch rozbrojenia wolnych narodw, za przyspieszon industrializacj – niewolnictwo, za propozycjami wsppracy – denie do politycznej tyranii. Pius XI wzywa do walki z komunizmem wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich, dla ktrych wane s podstawowe wartoci spoeczne.

Jednoczenie papie – na p wieku przed b. Janem Pawem II – apelowa o odwane oczyszczenie sumie w Kociele. Opisywa komunizm jako zbudowan na zawici reakcj i kontynuacj nasilajcego si konsumpcjonizmu. Przekonywa wszystkich chrzecijan, e „trzeba koniecznie powrci do skromniejszych form ycia". A szczeglnie dramatycznie przestrzega przed niebezpieczestwem materializmu w stanie duchownym, co moe stanowi wrcz barier ewangelizacji. Zachca wic ksiy do pracy wrd robotnikw, by byli „brami ubogich", gdy „kapani yjcy w ubstwie (...) dokonuj prawdziwych cudw dobroczynnoci wrd ludu".

Niestety, po mierci Piusa XII otwarty antykomunizm mia coraz sabsz pras, rwnie w wiecie katolickim. Do „Divini Redemptoris" wracano rzadko. W PRL wydrukowano j tylko jeden raz w podziemiu, w wolnej Polsce staa si ju praktycznie encyklik zapomnian. Tymczasem wanie jej nauka bezporednio uksztatowaa wizj katolickiego oporu wobec komunizmu modego prof. Stefana Wyszyskiego, wizj polegajc nie tylko na konfrontacji politycznej, ale przede wszystkim na duszpasterstwie robotnikw.

Po wojnie kardyna Wyszyski – ju jako prymas Polski – mg program ten realizowa w praktyce. Najpeniej – by to ju tylko poredni, cho bardzo realny, wpyw „Divini Redemptoris" – zrealizowao go pokolenie duszpasterzy „Solidarnoci". A dzi cigle wielka encyklika Piusa XI pozwala zrozumie transformacj monopartyjnego komunizmu w ultraliberalny postkomunizm. To czyni z zawartej w niej nauki co znacznie wicej ni tylko pamitk modelowego odczytania znakw swojego czasu.


rdo: RzeczpospolitaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]